Bảng giới từ tiếng anh

     

Các giới từ phổ biến trong giờ Anh – rất đầy đủ nhất là tập hợp toàn bộ cụm giới từ bỏ trong giờ Anh như in, on, at, by, for, from, to, about, with, out of, off,…để giúp fan học thuận lợi tra cứu vớt khi học, làm bài xích tập hay nhằm ôn lại tự vựng về giới từ tiếng Anh. Danh sách > 1000 cụm giới trường đoản cú trong tiếng Anh này được học hỏi và luôn được update để ngày tiết kiệm cho những người học giờ Anh, với hy vọng đấy là trang web từ bỏ vựng tiếng Anh không hề thiếu nhất.

Bạn đang xem: Bảng giới từ tiếng anh


Tra cứu vãn nhanh các giới từ phổ cập trong giờ đồng hồ Anh

Để tra cứu vãn nhanh những giới từ phổ biến trong tiếng Anh hay các giới tự trong giờ đồng hồ Anh, chúng ta dùng cú pháp Ctrl + F trên bàn phím, tiếp đến gõ giới từ nên tìm với Enter. Lúc này sẽ dẫn mang đến giới từ phải tìm. Chúng ta xem hình minh họa bên dưới.

*
Danh sách các giới từ phổ cập trong giờ đồng hồ Anh

Các giới từ thường dùng trong giờ Anh “of”

Afraid of : sợ, e ngại…

Ahead of: trước

Ashamed of : hổ thẹn về…

Aware of : dìm thức

Because of : vì Instead of : ráng vì

Capable of : gồm khả năng

Confident of : tin tưởng

Doubtful of : nghi ngờ

To be fond of : thích

To be full of : đầy

Guilty of : tội tình về, tất cả tội

Hopeful of : hy vọng

In charge of : phụ trách

In front of : đằng trước

In terms of : qua, dựa trên

Independent of : độc lập

To be jealous of : ganh tỵ với

Joyful of : vui mắt về

Man of action: a man who prefers to vày things rather than think about and discuss them: người hành động (nhấn mạnh)

Man of all work: bạn làm đủ những người

Nervous of : lo lắng

On account of : because of something : vì

Ví dụ: He doesn’t drink alcohol on trương mục of his health. Anh ấy ko uống rượu do (lý do) mức độ khỏe.

productive of something: resulting in or providing a large amount or supply of something : dẫn đến cái gì, gây nên cái gì, tạo ra (số lượng lớn)

Ví dụ: The changes were not productive of better labour relations. Các cầm đổi ko tạo ra được những mối quan lại hệ lao động tốt hơn

Proud of : từ bỏ hào

Quick of : gấp rút về, mau

Scare of : sợ hãi

Sick of : bi quan và tuyệt vọng về

Suspicious of : nghi hoặc về

Terrified of : run sợ về

tired of sth/sb : lớn be bored with an activity or person: nhàm/chán/ thừa quen thuộc

Ví dụ: I’m so tired of doing the same job, day after day. Tôi quá nhàm chán vì chưng làm và một công việc, ngày này qua ngày khác.

Don’t you get tired of quarrelling all the time? Anh ko chán vấn đề gây sự hoài sao?

To be tired from sth: lớn be physically tired, exhausted by something: mệt mỏi

Ví dụ: I’m tired from walking such a long distance. Tôi mệt lả fan vì đi bộ một đoạn nhịn nhường dài như thế (nói giải pháp khác: việc đi bộ đường dài có tác dụng tôi mệt mỏi lả người)

Consist of : bao gồm

Dream of : mơ về

Die of (a disease) : chết vì chưng (1 căn bệnh) = die from: to stop living or existing, either suddenly or slowly

Ví dụ: She died of/from hunger/cancer/a heart attack/her injuries. Cô ấy chết vì đói / ung thư / đau tim / chấn thương.

Die for: chết vì

Ví dụ: It is a brave person who will die for their beliefs. Đây đó là một người can đảm sẽ chết cho lòng tin của họ.

Die in (one’s sleep): = while …sleeping: chết trong …

Ví dụ: I should like to die in my sleep (= while I am sleeping) . Tôi mong mỏi chết lúc ngủ.

Hear of / about / from : nghe về ai / về cái gì / nghe tin

Disapprove of : không tán thành

Make use of : sử dụng

Lose sight of : mất dấu

Lose track of : mất dấu

Make fun of : chế nhạo

Take care of : siêng sóc

Take notice of : chú ý

Take advantage of : lợi dụng, tận dụng

Take account of : để ý đến

Think of sb : nghĩ về về ai

Catch sight of : trông thấy

Accuse sb of sth : kết tội ai về

Approve of sth lớn sb : đồng tình việc gì với ai

Các giới từ thông dụng trong tiếng Anh “off”

Call off : diệt bỏ, hoãn bỏ

Carry off : đạt được

Come off : thành công / xảy ra

Get off : xuống xe

Go off / out / up / down : nổ / dập tắt / tăng / giảm

Put off : trì hoãn

Cụm từ kèm theo giới trường đoản cú “to”

Able khổng lồ : tất cả thể

Acceptable lớn : có thể chấp nhận

According lớn : theo như

To be/get Accustomed lớn : quen với

Addicted to : đam mê

Agreeable to : có thể đồng ý

To ascribe sth to lớn sth (phrasal verb) (formal): khổng lồ believe or say that something is caused by something else : đổ tại, đổ cho

Ví dụ: khổng lồ ascribe one’s failure to lớn fate: thất bại lại đổ tại số phận

To what vì chưng you ascribe your phenomenal success? bạn quy sự thành công phi thường là vị đâu?

To assent to something: to agree khổng lồ or give official approval lớn something : đồng ý, bằng lòng

Ví dụ: Have they assented khổng lồ the terms of the contract? họ đã đồng ý với các lao lý của thích hợp đồng chưa?

Available to lớn sb : sẵn mang đến ai

Clear khổng lồ : rõ ràng

Contrary khổng lồ : trái lại, đối lập

Delightfull lớn sb : thú vị so với ai

To drink lớn sth / s.o: If two or more people drink lớn something or someone, they hold their glasses up at the same time & then drink from them as a celebration, or khổng lồ show respect or good wishes: nâng cốc chúc mừng

Ví dụ: khổng lồ drink khổng lồ somebody’s health/happiness/prosperity: nâng cốc chúc mừng sức khoẻ/hạnh phúc/sự thịnh vượng của ai

“Here’s khổng lồ a prosperous future then.” “I’ll drink to lớn that !”

“Đây là một tương lai thịnh vượng.” “Tôi vẫn uống bởi vì điều đó!”

Due to lớn : tại

Equal khổng lồ : tương tự với

Exposed to lớn : phơi bày, nhằm lộ

Familiar lớn sb : thân quen thuộc đối với ai

Faithful to: royal: trung thành, thông thường thủy

to be faithful khổng lồ one’s beliefs: trung thành với tín ngưỡng của mình

to be faithful to lớn one’s wife: tầm thường thủy với vợ mình

Favourable khổng lồ : tán thành, ủng hộ

Grateful to sb for sth : biết ơn ai về điều gì

Harmful to sb (for sth) : có hại cho ai (cho chiếc gì)

Identical to lớn : exactly the same, or very similar : tương tự hệt

Ví dụ: The tests are identical lớn those carried out last year. Các bài khám nghiệm này tương đồng những bài bác đã thi xong năm ngoái.

Important khổng lồ : quan lại trọng

Kind lớn : tử tế

Liable khổng lồ : có tác dụng bị

Likely khổng lồ : bao gồm thể

Lucky to lớn : may mắn

To be / get married to: lấy ai, lập gia đình với ai, thành hôn với ai

Allusion: something that is said or written that is intended lớn make you think of a particular thing or person: sự nói bóng gió, sự ám chỉ, lời ám chỉ

Ví dụ: The film is full of allusions lớn Hitchcock. Bộ phim đầy rẫy đa số ám chỉ đến Hitchcock.

to make an allusion khổng lồ somebody/something: ám chỉ ai/cái gì

Ví dụ: her poetry is full of obscure literary allusions. Thơ của bà ta đầy rẫy những sự ám chỉ văn học tối nghĩa

He resents any allusion to lớn his baldness. Bất cứ sự ám chỉ nào đến cái đầu hói của ông ta đều làm ông ta phật ý

Necessary to lớn sth/sb : quan trọng cho vấn đề gì / cho ai

Next to : kế bên

Open to lớn : tháo dỡ mở

Owing lớn : vì

Pleasant to lớn : hài lòng

Preferable to : đáng mê thích hơn

Profitable lớn : bao gồm lợi

Responsible to sb : có trách nhiệm với ai

Rude lớn s.o: khiếm nhã, bất lịch sự, hỗn láo, vô lễ, láo xược; thô lỗ

Ngoại lệ: It’s very rude of you to say a thing like that. Chúng ta rất thô lỗ lúc nói đều điều như thế.

Similar to : giống, tương tự

say (something) lớn (one’s) face: lớn say something directly khổng lồ one, especially when it is something critical, derogatory, inflammatory, or otherwise negative. Nói khích, nói nặng nề vào mặt ai

A: “Tom’s been telling people around the office that you’ve been slacking lately.” “Tom đã nói với đa số người bao quanh văn phòng rằng vừa mới đây bạn đang lười biếng.”

B: “If that’s the way he feels, why doesn’t he come say that lớn my face?” “Nếu anh ấy cảm giác như vậy, sao anh ấy không tới nói điều này vào mặt tôi?”

Thanks khổng lồ : nhờ

Useful to lớn sb : bổ ích cho ai

Willing to lớn : sẵn lòng

To write: to lớn send a letter or similar message to someone, giving them information or expressing your thoughts or feelings: giữ hộ thư xuất xắc tin tức cho tất cả những người nào đó, đồng thời mang đến họ biết tin tức hay mô tả những quan tâm đến / xúc cảm của mình.

Ví dụ: She hasn’t written me (tiếng Anh Mỹ) / written to me (tiếng Anh Anh) recently. Vừa mới đây cô ấy không viết thư mang đến tôi.

Introduce khổng lồ sb : giới thiệu với ai

To look for: tìm kiếm kiếm = seek

Look forward to : mong mỏi đợi

Pay attention lớn : chú ý

Belong khổng lồ : nằm trong về

To give some advice lớn so: khuyên ai điều gì

Give place to : nhường vị trí cho

Give way to : nhường con đường cho

Put a stop to : ngừng lại

Pay a visit to : viếng thăm

Prefer … khổng lồ : ưng ý … hơn

Object to sb / V-ing : phản nghịch đối ai / câu hỏi gì

Occur lớn = happen to : xảy ra

Think khổng lồ oneself : từ nghĩ

Attach lớn : gắn thêm vào

Attend to lớn : lưu lại tâm

Các giới từ thịnh hành trong tiếng Anh “for”

Big / large for one’s age: to xác so với tuổi

Due for : vị vì

Anxious for, about : lo lắng

Appropriate for: suitable or right for a particular situation or occasion: thích hợp, mê say đáng

Ví dụ: Is this film appropriate for small children? tập phim đó có tương xứng cho trẻ nhỏ không?

Available for sth : gồm sẵn (cái gì)

Bad for : xấu cho

Care for: lớn look after someone or something, especially someone who is young, old or ill : siêng sóc, trông nôm, nuôi dưỡng (cho trẻ em, fan gia, gầy đau)

Ví dụ: The children are being cared for by a relative. Các trẻ em này được tín đồ bà nhỏ trông nôm

To claim for something: i) đòi (bồi (thường) theo hợp đồng bảo hiểm

Ví dụ: have you claimed (the insurance) yet? anh đòi tiền bảo hiểm) chưa?

ii) to claim for damages: khổng lồ ask for something of value because you think it belongs lớn you or because you think you have a right to lớn it : đòi bồi thường thiệt hại

Ví dụ: When King Richard III died, Henry VII claimed the English throne. Lúc vua Richard III qua đời, Henry VII tuyên ba ngai kim cương nước Anh.

Convenient for : thuận tiện cho…

Dangerous for : nguy hiểm…

Difficult for : khó…

Except for : nước ngoài trừ

Famous for : nổi tiếng

Fit for : tương thích với

For each/one/a …..noun, he/she…+ V…: Cứ mỗi…., anh/cô ấy…

To forgive something; to forgive somebody for something / doing something): tha thứ

To forgive somebody for doing something: to stop blaming or being angry with someone for something they have done, or not punish them for something : dùng trong những cách diễn đạt lịch sự để giảm nhẹ những điều diễn giả nói và vào những lời xin lỗi nhẹ nhàng: thứ lỗi

Forgive my ignorance, but what exactly are you talking about? Xin ngài thứ lỗi mang đến sự dở hơi muội của tôi, nhưng mà kỳ thực ngài vẫn nói về chuyện gì vậy?

I don’t think she’s ever quite forgiven me for getting her name wrong that time. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không lúc nào tha thứ cho tôi vày đã điện thoại tư vấn gọi nhầm thương hiệu cô ấy lần đó.

Unfit for: not suitable or healthy; not fit

i) không đạt tiêu chuẩn đòi hỏi, không thích hợp

road unfit for motor traffic: đường ko dùng cho xe hơi chạy được

ii) không đủ năng lực, thiếu khả năng; thiếu tư cách

to be unfit for a doctor: ko đủ năng lực (tư cách) làm bác sĩ

Ví dụ: The building was declared unfit for human habitation. Tín đồ ta ra mắt tòa công ty này không phù hợp để ở.

Good for : giỏi cho

Good for : xuất sắc cho

Grateful for sth : hàm ân về việc…

Greedy for : tham lam…

Helpful / useful for : hữu ích / có lợi

Ví dụ: This tool is useful for a variety of purposes. Công cụ này bổ ích cho nhiều mục đích khác nhau.

Internet booking is useful for people who want a short break. Đặt chỗ qua Internet cực kỳ hữu ích cho tất cả những người muốn ngơi nghỉ ngắn ngày.

Late for : trễ…

Liable for sth : có trách nhiệm về pháp lý

Necessary for : bắt buộc thiết

Perfect for : hoàn hảo

Prepare for : chuẩn bị cho

Qualified for : gồm phẩm chất

Ready for sth : sẵn sàng chuẩn bị cho câu hỏi gì

To request …for: yêu ước …để làm cho gì

Ví dụ: I requested a taxi for 8 o’clock. Tôi yêu cầu taxi cho lúc 8 giờ.

Responsible for sth : có trách nhiệm về việc gì

Sorry for : xin lỗi / lấy làm cho tiếc cho

to take sb for sb: i) nhầm ai với ai

ii) take (someone or something) for: to lớn consider or regard someone or something as someone or something else, especially mistakenly: coi ai như là …đặc biệt là do nhầm lẫn

ví dụ: You must take me for a fool if you think I would lend you such a huge amount of money.

Bạn chắc hẳn coi tôi là 1 trong những kẻ ngốc nếu như khách hàng nghĩ rằng tôi sẽ cho bạn vay một vài tiền phệ như vậy. (thật tế thì tôi không cho chính mình vay)

to be taken in the act: bị bắt quả tang

to take notes: ghi chép

to be taken with: bị lôi cuốn, bị quyến rũ, say mê, say đắm

to be take from: rút ra, lấy ra (từ một vị trí hoặc nguồn đặc biệt)

ví dụ: Part of her article is taken from my book on the subject: một phần bài báo của bà ta là lấy từ cuốn sách của tôi viết về đề tài này

Suitable for : mê thích hợp

Wait for : chờ đợi

Well-known for : nổi tiếng

Work for : thao tác cho ai

Stand for : tượng trưng

Supply sth for sb : cung cấp

Wait for : đợi đợi

Admire sb for sth : thán phục ai về vấn đề gì

Apply for sth : nộp đơn

Apply khổng lồ sb for sth : yêu thương cầu

Ask for : yêu thương cầu

Apologize to lớn sb for sth : xin lỗi ai về

Arrange for : sắp đến xếp

Blame sb for sth : đổ lỗi mang đến ai về 1 bài toán gì

Các giới từ phổ biến trong tiếng Anh “from”

To borrow from sb/st: vay mượn mượn của người nào /cái gì

To demand st from sb: yên cầu cái gì sinh sống ai

To dismiss sb from st:bãi chức ai

To dismiss sb/st from: giải tán dòng gì

To draw st from st: rút loại gì

To emancipate (from): khổng lồ give people social or political freedom và rights : hóa giải (phụ nữ, nô lệ…

Ví dụ: Many women like to emancipate themselves from household affairs. Nhiều thiếu nữ thích thoát khỏi các bước gia đình.

To emerge from st: nhú lên mẫu gì

To escape from ..: thoát ra từ chiếc gì

to hear a strange sound from the distance: nghe thấy âm thanh lạ từ đằng xa

To hinder sb from st = to lớn prevent st from: ngăn cản ai mẫu gì

To remove: to take something or someone away from somewhere, or off something: rước đi, xóa bỏ, các loại bỏ

Ví dụ: The men came to lớn remove the rubbish from the backyard. đều người bầy ông mang đến dọn rác nghỉ ngơi sân sau.

This detergent will remove even old stains. Chất tẩy này sẽ vứt bỏ ngay cả phần đa vết không sạch cũ.

It got so hot that he removed his tie & jacket. Trời nóng tới cả anh ấy yêu cầu tháo cà vạt và áo khoác.

They decided lớn remove their son from the school. Họ đưa ra quyết định loại nam nhi của chúng ta khỏi ngôi trường học.

To protect sb /st from: bảo vệ ai /bảo về loại gì

To prohibit sb from doing st: cấm ai thao tác làm việc gì

To separate st/sb from st/sb: tách bóc cái gì thoát ra khỏi cái gì / tách ai ra khỏi ai

To keep s.o from sth = khổng lồ protect s.o from sth: đảm bảo / không cho thao tác làm việc gì

Ví dụ: Try lớn keep the children from throwing food all over the floor. Nỗ lực giữ cho bọn trẻ ko ném thức nạp năng lượng ra sàn nhà.

To suffer from: chịu đựng đựng đau khổ

To be away from st/sb: xa cách cái gì /ai

To be different from st: khác về mẫu gì

To be far from sb/st: xa giải pháp ai/ chiếc gì

To be safe from st: bình an trong cái gì

To be resulting from st vì cái gì tất cả kết quả

Apart from : ngoài

Come from : xuất thân

Descend from : xuất hiện

Escape from : trốn thoát

Differ from : không giống với

Infer from : suy ra từ

Prevent….from : phòng cản

Các giới từ phổ cập trong tiếng Anh “about”

Anxious for, about : lo lắng

To be sorry about st: lấy làm cho tiếc ,hối nuối tiếc về loại gì

To be curious about st: tò mò về dòng gì

To be doublfut about st: không tin về cái gì

To be concerned about / for something / that…): lo lắng, lo âu

Ví dụ: concerned parents held a meeting: những phụ huynh có băn khoăn đã tổ chức một cuộc họp

We’re all concerned for her safety: tất cả chúng tôi đều lo âu cho sự an toàn của cô ta

I’m concerned that they may have got lost: tôi lo là có thể họ đã lạc đường

To be concerned with something: đề cập đến cái gì

Ví dụ: her latest documentary is concerned with youth unemployment. Tài liệu mới nhất của bà ta đề cập đến nạn thất nghiệp của giới trẻ

To be enthusiastic about st: háo hức về loại gì

To be reluctan about st (or to lớn ) st: ngần ngại,hừng hờ với chiếc gì

To be uneasy about st: không thoải mái

Bring about : xảy ra

Come about : xảy ra

Think about sth : nghĩ về mẫu gì

About: đặt ra chủ đề (ai/cái gì); tương quan đến

Ví dụ: a book about flowers: sách nói đến hoa

I’m worry about David. Tôi băn khoăn lo lắng cho David.

Các giới từ phổ cập trong tiếng Anh “after”

After (giới từ): following in time, place or order: sau/sau lúc (thời gian, nơi chốn hay lắp thêm tự)

Ví dụ: Shall we go for a walk after breakfast? bọn họ đi đi dạo sau bữa sáng nhé?

Some people believe in life after death. Một số người tin vào cuộc sống thường ngày sau lúc chết.

Her name came after mine on the list. Tên cô ấy thua cuộc tên tôi trong danh sách.

Look after / out / for : âu yếm / nom dòm / kiếm tìm kiếm

Take after : trông giống

Các giới từ thịnh hành trong giờ Anh “with”

To coalesce with s.o / sth: to lớn come or grow together to size a one thing or system : phối kết hợp thành một nhóm, một khối…

To get angry with someone for something: giận với ai về điều gì

To get angry about something: giận về điều gì

To get angry at someone / something: giận cùng với ai / điều gì

To be / get acquainted with s.o: quen với ai

To be busy with st:bận với chiếc gì

To be consistent with st: kiên định chung thủy với chiếc gì

To be content with st: chấp nhận với mẫu gì

To be familiar (to/with ) st: quen với chiếc gì

To be crowded with: đầy ,đông đúc

To collide with: (especially of moving objects) khổng lồ hit something violently: va nhau/đụng nhau (đặc biệt trang bị đang đưa động)

Ví dụ: The two vans collided at the crossroads. Nhị xe va nhau ở té 4.

It was predicted that a comet would collide with one of the planets. Tín đồ ta dự đoán rằng một sao thanh hao sẽ va tiếp xúc với một trong số hành tinh.

To leave +in / on (+ vị trí chốn) / for (cho ai) / with (với)

Ví dụ: Hey, you’ve left your keys on the table. Kìa, anh để quên khóa xe trên bàn.

Can I leave a message for Sue? Tôi rất có thể để lại lời nhắn cho Sue không?

Why don’t you leave the kids with me on Friday? Sao nhỏ không nhằm máy đứa bé dại cho bà bầu chăm vào ngày thứ 6?

To be patient with st:kiên trì với dòng gì

To be impressed with/by: có ấn tượng /xúc đụng với

To be popular with: phổ cập quen thuộc

To class: khổng lồ consider someone or something to belong lớn a particular group because of their qualities : coi ai trực thuộc nhóm cụ thể nào đó do có đặc thù riêng, phân nhóm

Ví dụ: I’m 17, but I’m still classed as a child when I travel by bus. Tôi 17 tuổi tuy nhiên vẫn được xem là trẻ con khi tôi đi xe buýt.

I would class her among/with the đứng top ten American novelists. Tôi đang phân nhiều loại cô ấy là vị trí cao nhất 10 đơn vị viết tiểu thuyết Mỹ.

Make off with : đi khỏi

Provide sb with sth : cung cấp

Supply sb with sth : cung cấp

Comply with : tuân thủ

Do away with: bỏ bỏ, chấm dứt

Do with : có liên quan tới

Fight with sb for sth : đánh nhau

Go down with / for / against : bệnh tật / ưng ý / phản đối

Keep pace with : theo kịp

Put up with : chịu đựng

Lose cảm ứng with : mất liên lạc

Agree with sb on sth : đồng ý với ai về câu hỏi gì

With = having: có, đang với (cái gì)

Ví dụ: a girl with red hair: cô gái tóc đỏ

The man with the long beard: người có râu dài

Cách dùng các giới từ thông dụng trong tiếng Anh “at”

At + buổi vào ngày: at noon/ at night / at midnight: thời điểm trưa/tối/giữa đêm

At + kỳ nghỉ ngơi dịp lễ (holiday periods)

Ví dụ: at Easter : trên lễ phục sinh; at Christmas: trên lễ giáng sinh

At + giờ: lúc

Ví dụ: at 4.30 : dịp 4h30

At + xứ sở (nhỏ) trong những khi in + khu vực chốn lớn hơn (do quan tiền điểm)

At times : thỉnh thoảng

At a moment’s notice : trong thời gian ngắn

At a pinch : vào khoảng bức thiết

At a profit : tất cả lợi

To cost + số chi phí : if something costs an amount of money, you must pay that amount lớn buy or bởi vì it : hoàn toàn có thể mua được cùng với giá, yêu thương cầu cần trả tiền

Ví dụ: “How much does this book cost (= What is the price of this book) ?” “It costs £25.”

Quyển sách này giá bán bao nhiêu? Nó giá £25.

At all cost : bằng mọi giá

at/from a distance: from a place that is not near : ở/từ địa điểm hoặc điểm ở xa

Ví dụ: From a distance he looks a bit like James Bond. (Nhìn) tự xa anh ấy có nét giống James Bond.

At ease : nhàn hạ hạ

At hand : hoàn toàn có thể với tới

At heart : tận lòng lòng

At least : không nhiều nhất

At length : chi tiết

At lunchtime/at dinnertime/ at breakfast time: thời gian giờ nạp năng lượng trưa/ nạp năng lượng tối/ ăn sáng

At most : nhiều nhất

At once : tức thì lập tức

At present : bây giờ

At rest : thoải mái

At tốc độ (= very fast), hoàn toàn có thể at + tính tự (low/high/tremendous…) + speed: vận tốc thấp / cao / dữ dội

At war : thời chiến

at the age of: Ở độ tuổi

– I learned to lớn drive at the age of 21.

at the beginning of: dịp đầu

– I joined a gym at the beginning of the year.

at the bottom of phía dưới cùng

– There’s a shop at the bottom of this hill.

at all costs bất kể giá nào

– I need to pass this exam at all costs.

at one’s desk: địa điểm làm việc

– My manager spoke to lớn me at my desk.

at the door: ở cửa

– There’s somebody at the door.

at the end: cuối

– I’m going to Madrid at the over of month. Tôi sẽ đến Madrid vào cuối tháng.

at fault: có lỗi

– Who was at fault for the accident?

at first: cơ hội đầu

– At first, I was happy here but now I’m not.

at first sight: tình thương sét đánh

– We met at university và it was love at first sight.

at a glance: ngay lập tức từ đầu

– I knew at a glance that something was wrong.

at a guess – At a guess, 50 people were at the party.

at hand: trong tay

– I always have a pen at hand in case I need to take notes.

at …km per hour: sinh sống tốc động

– He was fined £150 for driving at 200km per hour.

at last: Cuối cùng

– At last, our bus has arrived. Thank goodness!

at the latest: thời điểm muộn nhất

– Cinderella had khổng lồ be trang chủ by 12 at the latest.

at least: Ít nhất

– It’s cold but at least it’s not raining.

at length: cực kì chi tiết, khoảng thời gian dài

– My dad could talk at length about Irish history.

at midday/midnight: nửa đêm

– I went home at midnight as I was tired.

at the moment: ngay trong lúc này

– I’m living in Ireland at the moment.

at night: Buổi tối

– I can’t study during the day. I prefer khổng lồ study at night.

at once: từng lần một

– Everybody started talking at once.

at present: ngay trong khi này

– At present, I’m working for a multinational.

at random: Ngẫu nhiên

– Numbers are selected at random in a lottery.

at any rate: bất cứ tỉ lệ, ngôi trường hợp

– At any rate, I’m confident I’ll find a job soon.

at the same time: cùng lúc

– I had fun & improved my English at the same time.

at school: Ở trường

– Things were very different when I was at school.

at short notice: Phút chót

– She cancelled the meeting at short notice.

at the table: trên bàn

– The whole family sat at the table for dinner.

at times: bao gồm lúc

– At times, I feel like giving up.

at the top of: Đứng đầu

– Barcelona are at the đứng top of the Spanish league.

at university: trên trường đại học

– I studied economics at university.

at the weekend: Cuối tuần

– I love going out with friends at the weekend.

at work: Đang có tác dụng việc

– I’m at work right now so I’ll call you back later.

At a loss: Lỗ

– We sold those old computers at a loss.

At a moment’s notice: ngay lập tức

– The soldiers were ready at a moment’s notice.

At a stretch: Một khoảng thời gian liên tục

– He worked for fifteen hours at a stretch.

At all costs: bất cứ giá nào

– We have to lớn retain the majority at all costs.

At cost: giá bán gốc

– I will sell you the apples at cost.

At first: lúc đầu

– If at first you don’t succeed, do it like your father told you

At full tilt: tốc độ tối đa

– Don’t go racing around corners at full tilt or you’ll hit someone.

Arrive at (station, airport, bus stop): mang lại một chỗ nhỏ

Look at : nhìn vào

To offend: khổng lồ make someone upset or angry: xúc phạm; làm đến ai bực mình; làm mang đến ai khó chịu

To be offended at / by sth: khó chịu vì …

Ví dụ: she was offended at/by his sexist remarks. Cô ấy khó chịu vì những nhận xét coi thường phụ nữ của hắn ta

Cách dùng những giới từ thông dụng trong tiếng Anh “against”

To be against (đối nghịch với to be for): chống lại (in opposition to)

To combat: to try to stop something unpleasant or harmful from happening or increasing : chống lại điều gì tức giận / tổn hại để cấm đoán xảy ra / tăng lên

to combat ( against / with) somebody / something): chiến đấu chống lại ai/cái gì; đọ sức với ai == > to combat có hay không có giới từ bỏ with/against

Ví dụ: lớn combat the enemy: đánh nhau với địch

to combat disease/inflation/terrorism: chống bệnh tật/lạm phát/khủng bố

to combat for someone: chiến đấu bởi vì ai

Cách dùng các giới từ thường dùng trong giờ Anh “by”

By + vị trí chốn: near, at the side of or (in distance or time), past

Ví dụ: i) A small child stood sullenly by her side. Đứa bé nhỏ đứng rầu rỉ gần cô ấy.

ii) He wanted khổng lồ keep her close by him always. Anh ấy muốn luôn giữ cô ấy bên cạnh mình.

iii) The policewoman walked by (= past) them without saying a word. Cô cảnh sát đi ngang qua họ mà lại không nói một lời gì.

iv) The years flew by. Năm mon trôi qua.

By sight : biết mặt

By all means : chắc hẳn chắn

By change : tình cờ

By degrees : từ từ

By heart : nằm trong lòng

To learn / know….by heart: học thuộc lòng

By land : bởi đường bộ

By mistake : nhầm lẫn

By no means : không có lẽ rằng không

By oneself : một mình

by accident: Vô tình

– I was so sleepy that I put salt in my coffee by accident. Tôi quá buồn ngủ cho nổi vô tình bỏ muối vào cà phê.

– Sorry. I knocked over the vase by accident. Xin lỗi, tôi vô tình

by all accounts: Theo đông đảo gì được biết

– By all accounts, Seville is a beautiful city.

by appointment: Việc xảy ra vào dịp sệt biệt

– The museum is xuất hiện at weekends by appointment.

by the arm/hand: nắm tay

– He took me by the hand as we walked along the beach.

by auction: Đấu giá

– We’re selling our antique furniture by auction.

by birth: cội – I grew up in England but I’m Irish by birth.

by bus/train/plane, etc.

– Are you going to lớn go there by bus or by train?

by chance: Vô tình

– I found some money in my jacket pocket by chance.

by cheque: bởi Séc

– l’ue never paid for anything by cheque.

by day/night: cơ hội tối

– The Eiffel Tower looks spectacular by night.

by design: Định hướng

– I became a teacher more by accident than by design.

by the drozen: Một tá

– I always buy eggs by the drozen. A drozen means 12.

by far: đến thời khắc này

– ‘Before Sunset’ is by far my favourite film

by hand: When something is done “by hand”, it means that a person does it instead of a machine. Khi làm cho “bằng tay/ từ làm”, nghĩa là ko làm bằng máy.

Ví dụ: build a house by hand: xây nhà bằng tay

wash your clothes by hand: giặt quần áo của chúng ta bằng tay

mix the dough by hand: trộn bột bằng tay

score a chạy thử by hand: chấm điểm bài bác kiểm tra bởi tay

count something by hand: đếm cái gì đấy bằng tay

không dùng: “by my hand”, “by her hand”, “by hands”…

– My granduncle built this house by hand.

by heart: học thuộc lòng

– At school we had to lớn learn poems by heart.

by invitation: Được mời

– Membership lớn the club is by invitation only.

by land/sea/air

– I get sick whenever I travel by sea.

by law: Bởi pháp luật – Dog owners must have a licence for the pets by law.

by luck: chạm mặt may – They played badly but won the match by luck.

by means of: Bởi

– I was able lớn afford the car by means of a ngân hàng loan.

by mistake: rủi ro – I chose the wrong road by mistake. Now we’re lost.

by nature: trường đoản cú nhiên

– German people tend to lớn be quite organised bu nature.

by no means: Không có lẽ rằng gì

– It’s by no means certain that the economy will improve.

by now: Đến cơ hội này

– If you don’t know me by now, you’ll never know me.

by oneself – I don’t mind spending time by myself.

by phone – Get in touch with me by phone if you need any help.

by post: giữ hộ bưu điện

– bởi you think it’s safe to lớn send cash by post.

by request:yêu cầu – Guided tours of the gallery are available by request.

by rights: Đúng luật

– By rights, it’s my turn to lớn play but you can go ahead.

by one’s side: ở kề bên ai

– He was by her side whenever she needed him.

by surprise: Ngạc nhiên

– The unusual question took John by surprise.

by the time: Đến thời khắc nào

– I’ll have gone to bed by the time you get home.

by the way: Nhân tiện

– By the way, I won’t be able khổng lồ come khổng lồ class next week.

by word of mouth: lời nói

– The best size of advertising is by word of mouth.

By a whisker: Một khoảng cách cực ky ngắn

– I’m lucky khổng lồ be alive. The bus missed me by a whisker.

By and large: nói chung, tổng thể

– It was, by và large, an unexceptional presentation.

By any chance: bằng cách nào đó

– Are you by any chance looking for a new staff member?

By default: việc xảy ra bởi không có hành động ngăn lại

– If we don’t vị something, they’ll win by default.

Come by : kiếm được

To earn one’s living : = be paid enough money lớn live on: tìm sống

~ from your painting: tìm sống tự bức vẽ

~ by selling paint: bằng câu hỏi bán tranh

To make : lớn produce something, often using a particular substance or material: pha / có tác dụng / may…tùy đồ liệu

Ví dụ: Shall I make some coffee? Tôi pha cà phê nhé? (thì tương lai đối chọi để lưu ý xin làm gì giúp ai)

He’d made a chocolate cake. Anh ấy đã làm một chiếc bánh sô cô la.

Cách dùng các giới từ thịnh hành trong giờ Anh “for”

for ages: thời hạn rất lâu

– I haven’t seen you for ages. Where have you been?

for breakfast/lunch/dinner: mang đến bữa ăn

– What did you have for breakfast today?

for certain/sure: chắn chắn chắn

– I know for certain that I won’t be here next year.

for a change: cụ đổi

– We always go there. Let’s go to lớn another bar for a change.

for ever (or forever) – Nobody can live for ever, unfortunately.

for example: ví dụ – You could, for example, walk instead of taking the car.

for fear of: Sợ

– I didn’t tell him for fear of upsetting him.

for fun – I don’t take thể thao seriously, I vì it just for fun.

for good: mãi mãi

– I’m not coming back. This time I’m leaving for good.

for hire: gồm sẵn đến thuê

– There are cars & vans for hire at the airport.

Xem thêm: Xem Phim Cung Đường Trắng Tập 31 Mới Nhất 2021, Phim Truyện: Cung Đường Trắng

for instance: Ví dụ

– You should study another language, for instance, Italian.

for luck: may mắn – I always wear this bracelet for luck.

for life: cả đời – Working for the government is a job for life.

for love: vày tình yêu – I definitely don’t vày it for the money, I bởi vì it for love.

for a moment: một lúc nào đó

– For a moment, I thought she was being serious.

for the moment: lúc này

– I’m happy living in London for the moment.

for nothing: Không bởi vì gì cả

– I can’t believe it’s closed. I came all this way for nothing.

for once: Ít độc nhất một lần

– Late again! For once, can you try lớn arrive on time?

for the rest of: thời hạn còn lại

– I could live here for the rest of my life.

for safekeeping: giữ an toàn

– At the gym, I put my stuff in a locker for safekeeping.

for somebody’s sake: vì tác dụng của ai

– Maria was upset so I had khổng lồ be calm for her sake.

for the sake of: do lợi ích

– They stayed together for the sake of their children.

for sale: giảm giá

– There’s a lovely house for sale at the over of this street.

for short: call tắt – My name is John but my family điện thoại tư vấn me ) for short.

for the time being: ngay lúc này – I’m happy in my current job for the time being.

for a visit/holiday – I’m in the mood for a holiday. Let’s go somewhere.

for a walk: đi bộ

– I needed to lớn calm down so I went for a long walk.

for a while: một lúc

– I haven’t spoken to lớn him for a while.

Make room for : dọn nơi cho

Make allowance for : chiếu cố

Beg for sth : van xin cho, xin

Borrow sth for sb : mượn cái gì của ai

Fine sb for : phát ai về

Hope for : hy vọng về

Long for : mong mỏi

Punish sb for : phạt ai về

Pay for sth / pay sb : trả tiền

Provide sth for sb : cung cấp

Cách dùng các giới từ phổ biến trong tiếng Anh “out of”

Out of work : thất nghiệp

Out of date : lỗi thời

Out of reach : kế bên tầm với

Out of money : hết tiền

Out of danger : hết nguy hiểm

Out of use : hết sài

Out of the question : không bàn cãi

Out of order : hư

Make out : viết ra, phân biệt, chú ý ra (điều làm cho sai)

Set off / out : khởi hành

Turn out : hóa ra

Cut out : loại ra

Carry out : thực hiện

Get out : tếch khỏi, ra khỏi

Put out : dập tắt

Cách dùng những giới từ phổ cập trong giờ đồng hồ Anh “In”

(in / during) daytime: the period between the time when the sun rises và the time it goes down, or the part of the day which is neither evening nor night: thời gian giữa mặt trời mọc và mặt trời lặn; ban ngày

Ví dụ: I tend khổng lồ sleep in/during the daytime & study at night. Tôi đi đi ngủ ban ngày và học tập vào ban đêm.

To be in on (noun / V_ing): to lớn be participating or involved in something, often something secret or exclusive: đã tham gia / bị liên lụy đến (thường bí mật )

Ví dụ: The conspiracy ran deep, & several members of the administration were in on it. Âm mưu diễn ra phức tạp và một số trong những thành viên của cơ quan ban ngành đã thâm nhập vào nó.

To beliveve in st/sb: tin cẩn cái gì / vào ai

To delight in st: hồ nước hởi về chiếc gì

In + the + North / East / West / South: tại phía Bắc/Đông/Tây/ nam (News – tin tức)

in one’s twenties/ thirties…sixties/seventies: ở lứa tuổi 20/ 30….60/70

ví dụ: in one’s seventies: ở tuổi thất tuần (độ tuổi giữa 70-80 tuổi)

Dịch: Ông ta là 1 người bọn ông độ tuổi tứ tuần

To employ in st: áp dụng về chiếc gì

To encourage sb in st:cổ vũ khuyến khích ai làm cái gì

To discourage sb in st: làm cho ai nản lòng

To be engaged in st: tham gia ,lao vào cuộc

To be engaged to somebody : having formally agreed lớn marry: đã đính ước, đã hứa hôn

Ví dụ: i) She was engaged lớn some guy in the army. Cô ấy sẽ đính mong với một gã vào quân đội

ii) She’s engaged to lớn a foreign businessman: cô ấy đã hứa hôn với một doanh nhân nước ngoài

To be experienced in st: có kinh nghiệm về dòng gì

To help sb in st: giúp ai bài toán gì

To involve (in): to include someone or something in something, or to make them take part in or feel part of it: bao gồm ai/cái gì trong mẫu gì; hoặc khiến cho chúng cần tham gia hay thành một phần của nó

Ví dụ: i) The second accident involved two cars và a lorry. Tai nạn thứ 2 bao hàm 2 xe cộ hơi và 1 xe cộ tải.

ii) I prefer teaching methods that actively involve students in learning. Tôi phù hợp các phương thức giảng dạy dỗ này hơn có tác dụng cho học viên chủ đụng học tập.

To include st in st: gộp đồ vật gi vào dòng gì

To indulge in st: đắm chìm trong dòng gì

To instruct sb in st: chỉ thị ai vấn đề gì

To be interested in st /doing st: nhiệt tình cái gì /việc gì

To invest st in st: đầu tư cái gì vào loại gì

To involed in st: bám lứu vào cái gì

In (giới từ chỗ chốn) + danh từ khu vực chốn: inside or towards the inside of a container, place or area, or surrounded or closed off by something: ở, tại, trong

Ví dụ: Put the milk back in the fridge when you’ve finished with it. Đặt sữa này quay trở lại trong tủ lạnh khi làm xong.

Is Mark still in bed? Mark vẫn còn đó trên giường?

To persist in st: bền chí trong dòng gì

To read sth in a book: diễn tả lại theo ý khác nhưng mà cùng ý nghĩa

khổng lồ read sth from a book: trích nguyên văn ko sót 1 chữ

To nội dung in st: chia sẻ cái gì

To nội dung st with sb in st:chia sẻ vật gì với ai

To be deficient in st: thiếu hụt cái gì

To be fortunate in st = luck: may mắn trong mẫu gì

Ví dụ: He was fortunate in his choice of assistant. Anh ấy đã như mong muốn do sự lựa chọn trợ lý của mình.

To be honest in st /sb: chân thực với loại gì

To be enter in st: tham gia vào mẫu gì

To be weak in st: yếu ớt trong chiếc gì

To beliveve in st/sb: tin tưởng cái gì / vào ai

To delight in st: hồ hởi về dòng gì

To employ in st: áp dụng về dòng gì

To encourage sb in st:cổ vũ khuyến khích ai làm cái gì

To discourage sb in st: làm ai nản lòng

To be engaged in st: tham dự ,lao vào cuộc

To be experienced in st: có kinh nghiệm về mẫu gì

To help sb in st: giúp ai vấn đề gì

To include st in st: gộp cái gì vào dòng gì

To indulge in st: chìm đắm trong cái gì

To instruct sb in st: chỉ thị ai bài toán gì

To be interested in st /doing st: quan tâm cái gì /việc gì

To invest st in st: chi tiêu cái gì vào loại gì

To involed in st: bám lứu vào loại gì

To persist in st: kiên cường trong chiếc gì

To nội dung in st: share cái gì

To share st with sb in st:chia sẻ đồ vật gi với ai

To be deficient in st: thiếu hụt cái gì

To be fortunate in st: như ý trong loại gì

To be honest in st /sb: trung thực với cái gì

To be enter in st: tham gia vào loại gì

To be weak in st: yếu trong cái gì

In love : đang yêu

In fact : thực vậy

In need : đã cần

In trouble : đang gặp mặt rắc rối

In general : quan sát chung

In the over : cuối cùng

In danger : đang gặp nguy hiểm

In debt : sẽ mắc nợ

In time : kịp lúc

In other words : nói bí quyết khác

In short : nói bắt lại

In brief : nói tóm lại

in the distance: at a point which is far away: chỗ/điểm hết sức xa

Ví dụ: On a clear day you can see the temple in the distance. Vào một trong những ngày rất đẹp trời, bạn cũng có thể thấy ngôi thường (nhìn) từ bỏ xa.

to see something in the distance: thấy cái gì ở đằng xa

to hear a strange sound from the distance: nghe thấy âm thanh lạ từ đằng xa

In particular : nói riêng

In turn : lần lượt

in a (good/bad) mood: lúc cảm giác vui, buồn

– I’m not in a good mood today so leave me alone, please.

in a hurry: Vội

– I can’t talk right now as I’m in a hurry.

In + thời hạn (tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ)

Ví dụ: in the 1980s: vào hầu hết thập niên 1980 (1980-1989)

In + khoảng thời gian

Ví dụ: in three days; in 5 minutes: vào 3 ngày / 5 phút

in a mess: láo độn

– The whole house is in a mess. We need khổng lồ tidy it today.

in a way: bằng phương pháp nào đó

– Can money buy happiness? In a way, I think so.

in action: Thực tế

– I went to lớn Camp Nou khổng lồ see Lionel Messi in kích hoạt last week.

in addition (to): Để làm cho gì

– In addition to feeling tired, I felt a bit sick.

in aduance (of): trước

– It’s a busy restaurant so we should book a table in advance.

in agreement with: thỏa thuận với ai

– I’m in agreement with many of the views of my classmates.

in any case: dù sao

– I don’t want lớn go and in any case, I wasn’t invited.

in brief: Tổng thể

– The interview was, in brief, a complete disaster.

in case (+ clause): vào trường hợp

– Take an umbrella in case it rains.

in case of (+ noun):

– In case of emergency, dial 911.

in cash: chi phí mặt

– I’d prefer to pay in cash, if you don’t mind.

in charge of: gồm trách nhiệm, đứng đầu

– Our president is too incompetent lớn be in charge of the economy.

in common (with): Điểm chung

– I have a lot of in common with my best friend.

in comparison with: đối chiếu với

– The weather in Scotland is awful in comparison with Italy.

in conclusion: Tổng kết – In conclusion, I believe we should vì chưng more to lớn help the poor.

in confidence: túng thiếu mật, riêng rẽ tư

– I told you that story in confidence but you told everyone.

in control (of): kiểm soát

– He’s not in control of his emotions so he gets upset very easily.

in danger (of): trong vòng nguy hiểm

– If you don’t change your diet, you’re in danger of being very ill.

in debt: nợ nần

– He’s in debt, which means he owes money to lớn the bank.

in detail: chi tiết

– She described what had happened lớn her in detail.

in difficulty: chạm chán khó khăn

– If you’re in difficulty, I’m happy khổng lồ give you a helping hand.

in disguise: giả dạng để kiêng gì đó

– Celebrities often go out in disguise in order to avoid paparazzi.

in doubt: Nghi ngờ

– The festival is in doubt on tài khoản of the huge storm.

in exchange for: làm cái gi để đổi lại gì

– I washed my father’s car in exchange for some pocket money.

in fact – I don’t feel tired at all. In fact, I’m full of energy.

in fashion – Beards were in fashion last year but they’re out of fashion now.

in front of – There’s a bus stop right in front of my house, which is handy.

in future – I’m not angry but in future, text me if you’re going khổng lồ be late.

in general: Tổng thể

– In general, I think that people in Ireland are very friendly.

in good/bad condition – My car is in really bad condition so I need to lớn get it repaired.

in ink/pencil – It’s better khổng lồ write in pencil so that you can correct it later.

in love (with) – I fell in love with her the moment I met her.

in moderation: trong khoảng kiểm soát

– I eat meat in moderation as I think too much is bad for you.

in no time: khôn cùng nhanh

– Study every day và your cấp độ of English will improve in no time.

in one’s free time – I enjoy hanging out with friends in my không lấy phí time.

in other words: Giải thích cụ thể thêm

– I haven’t got a penny khổng lồ my name this month. In other words, I’m broke.

in pain – The vet decided lớn put down the animal as it was in a lot of pain.

in particular: mê say gì hơn

– I enjoyed my trip to lớn London; in particular, I loved Camden Town.

in person: chạm mặt mặt trực tiếp

– l’ve spoken khổng lồ him on facebook but never met him in person.

in practice/theory: Theo mang thuyết

– In theory, summers should be warm & sunny but it never happens here.

in prison/jail – There’s not a single corrupt politician in prison, which is simply wrong.

in private/public – I have khổng lồ speak to lớn you in private. Vày you have a minute?

in return: Chiều trả lại – I teach her English and she teaches me Spanish in return.

in somebody’s interest – It’s in your best interest to vày a bit of exercise every day.

in somebody’s opinion – In my opinion, Florence is the most beautiful thành phố in the world. Theo tôi, Florence là thành phố đẹp tuyệt vời nhất trên nuốm giới.

in season – I try khổng lồ buy vegetables và fruits that are in season.

in secret – I told you that story in secret và you told half of the world! in self-defence – The defendant claimed he had been acting in self-defence. In some respects – In some

respects, I had been expecting Brexit but I’m still surprised.

in stock – I wanted to buy the jacket but the siêu thị didn’t have my size in stock.

in summer/winter – There’s nothing better than going khổng lồ the beach in summer.

in tears – He insulted her appearance & she left the các buổi party in tears.

in the air – There was a feeling of tension in the air when he entered the room.

in the beginning – It was hard in the beginning but I soon adapted to lớn life in Ireland.

in the dark- She hasn’t told me anything. I’m in the dark about her decision.

in the over – In the end, family và friends are the most important people in life.

in the habit of – I’m in the habit of waking up early & going for a run. In the meantime – The film starts at 19:00. In the meantime, let’s have some dinner.

Middle: the central point, position or part : giữa

In the middle of: chính giữa (trung tâm)

Ví dụ: This is my class photo – I’m the one in the middle. Đây là ảnh lớp của tôi – tôi là bạn đứng giữa.

He was standing in the middle of the road. Anh ấy sẽ đứng thân đường.

in the mood for – I’m not in the mood for English class now. I’d prefer khổng lồ watch a movie.

in the mountains – vày you lượt thích spending time in the mountains or do you prefer the sea?

in the news – Silly celebrities are often in the news in my country. It’s a shame.

in the nude – Stop walking around the flat in the nude – the neighbours can see you.

in time – I left my house early and arrived in time to lớn have a coffee before work.

in touch – I’m not in cảm biến with him any longer. We lost liên hệ a few years ago.

in town – I’ll give you a gọi if I’m in town next week. It would be nice lớn catch up.

in two/half – I broke the chocolate bar in two và gave one half to my nephew.

in vain – I tried to convince her lớn go out but all of my efforts were in vain.

In a hurry – I can’t stop now. I’m in a hurry.

In a lather – She was in a lather because she couldn’t find her passport.

In a minute – Clean the kitchen, your grandma’s coming in a minute.

In a nutshell – He had a lot khổng lồ say, but his answer, in a nutshell, was no.

In a row – After making losses four years in a row, the manager knew she had lớn sack someone,

In a row – Bottles of every type of alcohol they had were lined up in a row behind the bar.

In absentia – The defendant was convicted in absentia after fleeing during the trial.

In action – Seeing a steam engine in action is increasingly rare.

In action – He was wounded in kích hoạt in his second tour.

In advance – The money was paid in advance.

In agreement – I am in agreement with you as far as the basic design, but not with the colour scheme you suggest.

In agreement – The results are in agreement with the calculated figures. In all honesty – I didn’t get a girlfriend, though in all honesty, I’m still undecided whether I really want khổng lồ have one.

(sit) in the armchair: (ngồi) trên ghế bành

Ví dụ: he sat in an armchair by the fire, reading a newspaper. Anh ngồi trên chiếc ghế bành mặt đống lửa, phát âm báo.

In order – Place the cards in order by color, then by number.

Bring in : giới thiệu

Bring before the judge / magistrate: đưa ra trước quan lại toàn: khi 1 người bị triệu ra hầu tòa, bị xét xử, ta nói bạn đó bị chỉ dẫn trước quan tòa (before the judge/magistrate).

Ví dụ: He was brought before the judge for driving under the influence last week.=> Anh ấy bị gửi ta tòa bởi uống rượu cơ mà lái xe pháo tuần qua.

Believe in : tin tưởng

Come in: vào

Succeed in : thành công xuất sắc về

Take part in : tham gia

Turn in : đi ngủ

Give in / up / out : nhượng bộ / từ quăng quật / thất bại

Join in : tham gia vào

Participate in : tham gia

Absorb in : say mê

Arrive in (London, Paris, England, France) đến một thành phố, đất nước

Cách dùng các giới từ thường dùng trong giờ Anh “Into”

Change into, turn into : hóa ra

To run into: i) chạy vào; ii) lái xe va vào ai

Lưu ý: nếu người nào, hoặc loại gì bước vào (into) một nơi, một vật hoặc một nhóm tức là sau đó bọn chúng (họ) ở trong các số đó hoặc là 1 phần của nó.

Ví dụ: He got into bed. Anh ta vào giường.

The river runs into the ocean. Sông rã vào biển.

Take into consideration : coi xét

To translate: to change words into a different language: dịch, biên phiên dịch

to translate an English book into Vietnamese: dịch một quyển sách tiếng Anh sang tiếng Việt

ví dụ: She works for the EU, translating from English into French. Cô ấy thao tác cho câu kết Âu Âu, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp.

Cách áp dụng giới từ với “On”

Authority on: (C – ở trong từ) an expert on a subject: người có uy tín, người có thẩm quyền, siêng gia, người lão luyện (về một môn nào)

Ví dụ: He’s an authority on geology. Ông ấy là chuyên viên về địa chất

She’s a world authority on 19th-century Irish history. Cô ấy là một chuyên gia thế giới về lịch sử Ai-len thuộc cố kỉnh kỷ 19.

To be dependence on st/sb:lệ trực thuộc vào cái gì /vào ai

To be intent on st: triệu tập tư tưởng vào dòng gì

To be keen on st: mê dòng gì

On second thoughts : nghĩ về lại

On the contrary : trái lại

On the average : trung bình

On the surface: bên trên bề mặt

Ví dụ: Neil Armstrong was the first person to set foot on the surface of the moon. Neil Armstrong là người trước tiên đặt chân lên (bề mặt) khía cạnh trăng.

On one’s own : một mình

On foot : đi bộ

On + ngày + morning/afternoon / evening / night: vào sáng thiết bị (ngày)…

Ví dụ: on tomorrow morning: vào sáng mai

On + tháng ngày (hoặc ngày tháng): vào

On + đợt nghỉ lễ + ngày : vào …

Ví dụ: On Easter Day : vào dịp nghỉ lễ hội phục sinh, on Christmas Day: vào thời điểm dịp lễ giáng sinh

On purpose : có mục đích

On time : đúng giờ

On the whole : nhìn chung

On fire : vẫn cháy

On và off : thỉnh thoảng

On the spot : ngay tại chỗ

On sale : cung cấp giảm giá

On duty : trực nhật

On second thoughts: nghĩ về lại

On the contrary: trái lại

On the average: trung bình

On one’s own: một mình

On foot: đi bộ

On purpose: có mục đích

On time: đúng giờ

On the whole: quan sát chung

On fire: đã cháy

On and off: thỉnh thoảng

On the spot: ngay tại chỗ

On sale: bán giảm giá

On duty: trực nhật

Act on st (v): hành vi theo chiếc gì

Congratulate sb on sth : chúc mừng ai về 1 việc gì

Count on : tin cậy

Depend on / rely on : lệ thuộc, dựa vào

Concentrate on : tập trung

Get on with = get along with : có mối quan tiền hệ tốt với

Get on : lên xe

Insist on : nài nỉ

To keep on + Ving = to keep + Ving : lớn continue doing something without stopping, or to vày it repeatedly : liên tục làm gì, không dừng lại hoặc làm đi làm lại

Ví dụ: He keeps trying lớn distract me. Anh ta tiếp tục nỗ lực đánh lạc phía tôi.

I keep on thinking I’ve seen her before somewhere. Tôi liên tiếp nghĩ rằng tôi đã chạm chán cô ấy ở chỗ nào đó trước đây.

I kept hoping that he’d phone me. Tôi tiếp tục hy vọng rằng anh ấy sẽ call cho tôi.

Live on : sinh sống nhờ

– There have been concerns as khổng lồ why the Board didn’t act on a recommended pay raise.

Based on st (adj): dựa trên cái gì

– The movie is based on the true story of a England gangster.

Call on sb to vì chưng st (v): lôi kéo ai có tác dụng gì

– They’re calling on all men and boys over the age of 14 to join the army.

Comment on st (v): phản hồi về mẫu gì

– He always comments on my clothes

Concentrate on st (v): tập trung vào việc gì

– She gave up her job lớn concentrate on writing a novel.

Congratulate sb on st (v): chúc mừng ai đó trong mùa gì

– My friends congratulated me on passing the test

Consult sb on st (v): tìm hiểu thêm ai kia về sự việc gì

Count on st (v): lên kế hoạch dựa trên điều gì đó

– Sorry I’m late, I didn’t count on being held up in the traffic.

Decide on st (v): đưa ra quyết định về chiếc gì

– I’ve decided on xanh for the bathroom.

Depend on sb/st (v): lệ thuộc vào ai /vào cái gì

– The country depends heavily on foreign aid

Get on a train/a bus/ a plane (v): lên tàu hoả/ xe cộ bus/ vật dụng bay

Intent on st (adj): triệu tập tư tưởng vào loại gì

Keen on st (adj): mê mẫu gì

– I’m very keen on sports.

Set on fire (v): vạc hoả, đốt cháy

– The new album of Madonna sets the world on fire.

Smile on sth/sb (v): cư xử lành mạnh và tích cực với ai

– The government began khổng lồ smile on small businesses when it realized that they were the key lớn economic growth.

Bring on : dẫn đến

Base on : dựa trên

Persist on : cụ tình

Put on : khoác vào

Play on sb : chơi khăm ai

To turn one’s back on/ upon s.o: khổng lồ refuse khổng lồ help someone: quay sống lưng lại cùng với ai

Carry on : tiếp tục

Past + thời gian: quá, qua

Cách áp dụng giới tự với “Over”

To be / get upset over sth: bi quan bã

Carry over : đưa giao

To jump over sth: nhảy qua chiếc gì

To fall over sth/sb (phrasal verb): khổng lồ cover something or someone: va vào cùng bị té

Ví dụ: khổng lồ fall over an obstable: va vào chướng ngại vật và ngã lộn nhào

Make a fuss over : có tác dụng ồn ào

To spread sth over sth (phrasal verb): to arrange for something lớn happen in stages during a period of time : kéo dài thời gian

Ví dụ: The cour