Nghị định 111 về công tác lưu trữ

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ********

Số: 111/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 111/2004/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2004 QUY ĐỊNH đưa ra TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH LƯU TRỮQUỐC GIA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức triển khai Chính phủngày 25 mon 12 năm 2001;Căn cứ Pháp lệnh lưu lại trữ tổ quốc ngày 04 tháng tư năm 2001; Theo đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Bạn đang xem: Nghị định 111 về công tác lưu trữ

Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Nghị định này lý lẽ chi tiếtthi hành một số trong những điều của Pháp lệnh lưu lại trữ giang sơn về quản lý công tác lưu lại trữvà tài liệu lưu trữ; được áp dụng so với các phòng ban nhà nước, tổ chức triển khai chínhtrị, tổ chức triển khai chính trị - xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp,tổ chức ghê tế, đơn vị vũ trang quần chúng (sau trên đây gọi tầm thường là cơ quan, tổ chức)và cá nhân.

Điều 2.Thành phần tài liệu font lưu trữ giang sơn Việt phái nam

1. Nguyên tố tài liệu font lưutrữ Đảng cùng sản vn do cơ quan có thẩm quyền của Đảng quy định.

2. Nguyên tố tài liệu font lưutrữ nhà nước vn bao gồm:

a) Tài liệu của những cơ quan, tổchức của phòng nước nước nước ta dân chủ cộng hòa và cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩaViệt Nam;

b) Tài liệu của các cơ quan, tổchức của cơ quan chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa khu vực miền nam Việt nam và các tổ chứckhác thuộc chính quyền cách mạng trước thời gian ngày 30 tháng bốn năm 1975;

c) Tài liệu của những cơ quan, tổchức của chính sách phong loài kiến Việt Nam;

d) Tài liệu của các cơ quan, tổchức thực dân, đế quốc xâm lược bên trên lãnh thổ việt nam trước ngày 30 tháng 4năm 1975;

đ) Tài liệu của những cơ quan, tổchức của vn cộng hòa;

e) Tài liệu của những tổ chức kháctheo quy định của pháp luật;

g) Tài liệu của những nhân thiết bị lịchsử, tiêu biểu; các gia đình, cái họ vượt trội qua các thời kỳ kế hoạch sử.

Điều 3.Tài liệu riêng biệt của cá nhân, gia đình, loại họ

1. Tài liệu riêng biệt của cá nhân,gia đình, cái họ tiêu biểu vượt trội (sau phía trên gọi bình thường là cá nhân) có mức giá trị như quy địnhtại Điều 1 của Pháp lệnh lưu lại trữ nước nhà bao gồm:

a) tiểu sử, gia phả, tộc phả, bằng,sắc;

b) những công trình nghiên cứukhoa học, sáng tác;

c) tài liệu của cá nhân về hoạtđộng thiết yếu trị - thôn hội;

d) Thư tự trao đổi;

đ) phần lớn công trình, nội dung bài viết vềcá nhân do cá nhân nhận hoặc đọc được;

e) tư liệu phim, ảnh, ghi âm,ghi hình của cá nhân hoặc về cá nhân mà cá nhân nhận hoặc học hỏi được;

g) Ấn phẩm đặc biệt do cá nhânsưu tầm được.

2. Bài toán đăng ký, bảo lãnh tài liệucủa cá nhân được nguyên lý như sau:

a) lưu giữ trữ lịch sử vẻ vang có trách nhiệmthực hiện bài toán đăng ký, bảo hộ tài liệu của cá nhân được hiện tượng tại khoản 1Điều này;

b) Khi có nhu cầu bảo hộ tài liệu,cá nhân hoặc thay mặt đại diện của gia đình, chiếc họ mang lại lưu trữ lịch sử hào hùng nơi sớm nhất đểđăng ký;

c) Đối với rất nhiều tài liệu sẽ đượcđăng ký kết bảo hộ, lưu giữ trữ lịch sử vẻ vang phải có nhiệm vụ giúp đỡ cá nhân trong việcbảo vệ, bảo quản an ninh tài liệu đó;

d) Tiêu chuẩn chỉnh tài liệu riêng rẽ củacá nhân thuộc diện được đăng ký, bảo hộ và thủ tục đăng ký, bảo lãnh do cỗ trưởngBộ Nội vụ quy định.

3. Việc khuyến mãi ngay cho, ký gửi, bántài liệu riêng rẽ của cá nhân

a) Việc bộ quà tặng kèm theo cho, cam kết gửi hoặcbán tài liệu mang lại lưu trữ lịch sử vẻ vang nào vày cá nhân, gia đình, cái họ tài giỏi liệuquyết định.

b) Tài liệu riêng rẽ của cá nhân đãtặng đến lưu trữ lịch sử vẻ vang thì thuộc sở hữu nhà nước. Cá nhân đã tặng kèm cho tài liệuđược ưu tiên thực hiện tài liệu đó.

c) cá thể ký giữ hộ tài liệu vàolưu trữ lịch sử phải trả tổn phí bảo quản, trừ tài liệu đã làm được đăng ký, bảo hộ.

d) bài toán khai thác, áp dụng tàiliệu ký kết gửi tại lưu lại trữ lịch sử hào hùng phải được sự đồng ý bằng văn bạn dạng của cá nhân cótài liệu.

đ) việc mua, cung cấp tài liệu lưu trữcủa cá thể được triển khai theo giá thoả thuận hoặc thông qua đấu giá. Trongtrường hòa hợp tài liệu được trả giá chỉ ngang nhau thì lưu giữ trữ lịch sử hào hùng được ưu tiênmua tư liệu đó.

4. Câu hỏi chuyển tài liệu riêng củacá nhân ra nước ngoài

a) ngôi trường hợp cá nhân muốn chuyểntài liệu riêng thuộc diện được bên nước đăng ký, bảo hộ ra nước ngoài, thì trướckhi gửi đi, cá thể phải hỗ trợ tài liệu đó để lưu trữ lịch sử vẻ vang lập bảnsao.

b) Tài liệu cá thể có liên quanđến kín nhà nước ko được chuyển ra nước ngoài.

Điều 4.Kinh phí đầu tư cho hoạt động lưu trữ

1. Nguồn kinh phí đầu tư bao gồm:

a) giá thành nhà nước;

b) các khoản thu từ tầm giá khaithác, áp dụng tài liệu lưu giữ trữ;

c) Tài trợ của những tổ chức, cánhân vào và không tính nước.

2. Những các bước được đầu tưkinh giá thành bao gồm:

a) Xây dựng, tôn tạo kho bảo quảntài liệu giữ trữ;

b) buôn bán các thiết bị, phươngtiện bảo quản tài liệu lưu trữ;

c) đọc tài liệu quý, hiếmtrong và bên cạnh nước;

d) cài tài liệu riêng biệt của cánhân, gia đình, chiếc họ và của những tổ chức khác có mức giá trị như phương tiện tại Điều1 của Pháp lệnh tàng trữ quốc gia;

đ) Phân loại, chỉnh lý, xác địnhgiá trị tài liệu;

e) thực hiện kỹ thuật bảo quảntài liệu lưu lại trữ;

g) Tu bổ, phục chế tư liệu lưutrữ;

h) Lập phiên bản sao bảo hiểm tài liệulưu trữ;

i) Công bố, thông báo, giới thiệu,trưng bày, triển lãm tài liệu lưu lại trữ;

k) Nghiên cứu, ứng dụng khoa họcvà công nghệ trong công tác làm việc lưu trữ;

l) Những công việc khác được đầutư theo phương pháp của pháp luật.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chứccó trách nhiệm đảm bảo kinh chi phí cho các công việc được chính sách tại khoản 2 Điềunày.

Chương 2:

THU THẬP, BẢO QUẢN VÀKHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Điều 5.Thu thập tài liệu vào lưu trữ hiện hành

Hàng năm, tàng trữ hiện hành cótrách nhiệm:

1. đồ mưu hoạch thu thập hồ sơ,tài liệu;

2. Phối phù hợp với các đối chọi vị, cánhân xác định hồ sơ, tài liệu cần thu thập;

3. Phía dẫn những đơn vị, cá nhânchuẩn bị hồ sơ, tài liệu giao nộp và thống kê thành "Mục lục hồ sơ, tài liệunộp lưu";

4. Sẵn sàng kho tàng cùng cácphương nhân thể để đón nhận tài liệu;

5. Tổ chức chào đón tài liệu vàlập "Biên bạn dạng giao thừa nhận tài liệu".

"Mục lục hồ nước sơ, tư liệu nộplưu" cùng "Biên bạn dạng giao dấn tài liệu" được lập thành nhì bảntheo chủng loại thống nhất vày Cục trưởng cục Văn thư và lưu trữ nhà nước phía dẫn.Đơn vị hoặc cá thể nộp lưu lại và lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai giữ mỗi nhiều loại một bản.

Điều 6.Thu thập tư liệu vào lưu trữ lịch sử hào hùng

1. Thẩm quyền tích lũy tài liệuthuộc Phông tàng trữ Đảng cộng sản vn do cơ quan bao gồm thẩm quyền của Đảngquy định.

2. Thẩm quyền tích lũy tài liệuthuộc Phông tàng trữ Nhà nước nước ta được chế độ như sau:

a) những Trung tâm tàng trữ quốcgia tất cả thẩm quyền tích lũy tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động vui chơi của cáccơ quan, tổ chức sau:

Các cơ quan, tổ chức triển khai trung ươngcủa bên nước nước việt nam dân công ty cộng hòa và cùng hòa buôn bản hội công ty nghĩa ViệtNam;

Các cơ quan, tổ chức triển khai cấp bộ,liên khu, khu, sệt khu của nhà nước nước việt nam dân nhà cộng hoà;

Các cơ quan, tổ chức triển khai trung ươngcủa cơ quan chỉ đạo của chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa khu vực miền nam Việt phái nam và các tổ chứctrung ương không giống thuộc tổ chức chính quyền cách mạng trước thời gian ngày 30 tháng 4 năm 1975;

Các công ty nhà nước vày Thủtướng thiết yếu phủ, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộcChính che quyết định thành lập và hoạt động và tổ chức kinh tế khác theo giải pháp của phápluật;

Các cơ quan, tổ chức triển khai của chế độphong kiến Việt Nam;

Các cơ quan, tổ chức của chế độthực dân, đế quốc xâm lược bên trên lãnh thổ nước ta trước ngày 30 tháng tư năm1975;

Các cơ quan, tổ chức trung ươngcủa vn cộng hòa và của các tổ chức khác trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;

Các tổ chức khác theo cách thức củapháp luật;

Các cá nhân, gia đình, mẫu họ tựnguyện tặng cho, ký gửi hoặc cung cấp tài liệu giữ trữ.

b) lưu trữ tỉnh, tp trựcthuộc tw (sau phía trên gọi tầm thường là lưu trữ tỉnh), lưu trữ huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh (sau trên đây gọi phổ biến là lưu trữ huyện) gồm thẩm quyền thuthập tài liệu lưu trữ hình thành trong vượt trình hoạt động vui chơi của các cơ quan, tổchức sau:

Các cơ quan, tổ chức nhà nướccùng cấp cho ở địa phương;

Các cơ quan, tổ chức cùng cung cấp củaViệt Nam cùng hòa và của những tổ chức khác ở địa phương trước thời gian ngày 30 mon 4năm 1975;

Các doanh nghiệp lớn nhà nước bởi vì Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh quyết định ra đời và các tổ chức tài chính kháctheo cơ chế của pháp luật;

Các tổ chức triển khai khác theo cách thức củapháp luật;

Các cá nhân, gia đình, dòng họ tựnguyện tặng ngay cho, ký gửi hoặc chào bán tài liệu lưu trữ.

3. Trách nhiệm của các cơ quan,tổ chức:

a) Giao nộp tài liệu vào lưu giữ trữlịch sử theo như đúng thời hạn công cụ tại Điều 7 của Nghị định này. Trường phù hợp cơquan, tổ chức triển khai muốn cất giữ hồ sơ, tài liệu đang đi vào thời hạn giao nộp phải được sựđồng ý bằng văn bạn dạng của giữ trữ lịch sử dân tộc có thẩm quyền thu thập;

b) Giao nộp tư liệu trên cơ sởhồ sơ hoặc đối chọi vị bảo vệ được thống kê lại thành "Mục lục hồ nước sơ, tư liệu nộplưu";

c) Giao nộp không hề thiếu hộp, cặp vàcông nạm tra cứu giúp kèm theo;

d) vận chuyển tài liệu cho nơigiao nộp.

4. Nhiệm vụ của tàng trữ lịchsử:

a) đồ mưu hoạch tích lũy tài liệu;

b) Phối phù hợp với lưu trữ hiệnhành sàng lọc tài liệu yêu cầu thu thập;

c) phía dẫn tàng trữ hiện hànhchuẩn bị tài liệu giao nộp;

d) chuẩn bị kho tàng với cácphương nhân tiện để mừng đón tài liệu;

đ) Tổ chức đón nhận tài liệu vàlập "Biên phiên bản giao nhận tài liệu".

"Mục lục hồ sơ, tư liệu nộplưu" và "Biên bản giao dìm tài liệu" được lập thành hai bảntheo mẫu thống nhất bởi vì Cục trưởng cục Văn thư và tàng trữ nhà nước phía dẫn.Lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai và giữ trữ lịch sử vẻ vang giữ mỗi một số loại một bản.

5. Tiêu chuẩnxác định các cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp giữ tài liệu vào tàng trữ lịch sửcác cấp cho do bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ quy định.

Danh mục những cơ quan, tổ chứcthuộc nguồn nộp giữ tài liệu vào các Trung trung tâm lưu trữ non sông do cục trưởng CụcVăn thư và lưu trữ nhà nước phê duyệt.

Danh mục các cơ quan, tổ chứcthuộc mối cung cấp nộp lưu tài liệu vào tàng trữ tỉnh, tàng trữ huyện do chủ tịch Ủy bannhân dân cùng cấp cho phê duyệt.

Thành phần tư liệu nộp lưu giữ vàolưu trữ lịch sử hào hùng các cấp tiến hành theo gợi ý của viên trưởng viên Văn thư vàLưu trữ đơn vị nước.

Điều 7.Thời hạn giao nộp tài liệu vào tàng trữ lịch sử

1. Tài liệu hành chính, tài liệunghiên cứu giúp khoa học, ứng dụng khoa học với công nghệ, tài liệu sản xuất cơ bản:sau mười năm, kể từ năm tài liệu được giao nộp vào tàng trữ hiện hành của các cơquan, tổ chức ở trung ương; sau năm năm, tính từ lúc năm tài liệu được giao nộp vàolưu trữ hiện nay hành của các cơ quan, tổ chức triển khai ở địa phương.

2. Tư liệu phim, ảnh, phim điệnảnh; mi-crô-phim; tài liệu ghi âm, ghi hình, tài liệu khác: sau hai năm, nhắc từnăm tài liệu được giao nộp vào tàng trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức.

3. Tài liệu của các ngành quốcphòng, công an, nước ngoài giao: sau bố mươi năm kể từ năm tài liệu được giao nộp vàolưu trữ hiện nay hành của cơ quan, tổ chức, trừ tài liệu chưa được giải mật và tàiliệu còn giá trị hiện hành.

Điều 8.Quản lý tài liệu giữ trữ của các cơ quan, tổ chức triển khai khác

Tài liệu lưu trữ hình thànhtrong buổi giao lưu của các cơ quan, tổ chức triển khai không nằm trong nguồn nộp giữ tài liệu vàoTrung tâm lưu trữ quốc gia, lưu trữ tỉnh và tàng trữ huyện được quản lý tại lưutrữ của cơ quan, tổ chức theo công cụ của Nghị định này và lao lý của phápluật có liên quan.

Điều 9.Quản lý tài liệu lưu trữ trong ngôi trường hợp chia tách, sáp nhập và đưa đổihình thức download

Việc làm chủ tài liệu giữ trữtrong ngôi trường hợp chia tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức triển khai và đơn vị hành chính;chuyển đổi vẻ ngoài sở hữu doanh nghiệp lớn nhà nước do bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ quy định.

Điều 10.Chỉnh lý tài liệu

1. Các cơ quan, tổ chức triển khai có tráchnhiệm chỉnh lý tư liệu của mình.

2. Tài liệu sau thời điểm chỉnh lý phảiđạt được các yêu cầu sau:

a) Phân loại và lập thành hồ sơhoàn chỉnh;

b) xác minh thời hạn bảo vệ chohồ sơ, tài liệu đối với lưu trữ hiện nay hành; xác minh tài liệu cần bảo quản vĩnhviễn với tài liệu hết giá chỉ trị phải loại ra nhằm tiêu hủy đối với lưu trữ lịch sử;

c) khối hệ thống hoá hồ nước sơ, tài liệu;

d) Lập mục lục hồ nước sơ, tài liệu;

đ) Lập hạng mục tài liệu không còn giátrị một số loại ra nhằm tiêu hủy.

3. Nhiệm vụ chỉnh lý tài liệuđược triển khai theo giải đáp của viên trưởng cục Văn thư và lưu trữ nhà nước.

Điều 11.Xác định cực hiếm tài liệu

1. Việc khẳng định giá trị tài liệuphải đạt được các yêu ước sau:

a) khẳng định tài liệu đề nghị bảo quảnvĩnh viễn với tài liệu cần bảo vệ có thời hạn tính bằng số lượng năm;

b) khẳng định tài liệu hết giá trịcần loại ra để tiêu hủy.

2. Phát hành bảng thời hạn bảo quảntài liệu

a) viên trưởng viên Văn thư với Lưutrữ nhà nước ban hành bảng thời hạn bảo vệ tài liệu tiêu biểu.

b) tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chứcquản lý ngành, lĩnh vực ở trung ương ban hành bảng thời hạn bảo vệ tài liệuchuyên ngành sau khi thoả thuận thống độc nhất với cục trưởng cục Văn thư cùng Lưu trữnhà nước.

3. Hội đồng xác minh giá trị tàiliệu

a) lúc tiến hành khẳng định giá trịtài liệu, những cơ quan, tổ chức phải thành lập và hoạt động Hội đồng xác minh giá trị tài liệu.Hội đồng có trọng trách tư vấn cho người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai về câu hỏi quyết định:

Mục lục hồ sơ, tài liệu duy trì lạibảo quản;

Danh mục tài liệu hết giá bán trị.

b) nhân tố của Hội đồng xác địnhgiá trị tài liệu gồm:

Chánh công sở cơ quan, tổ chứcở trung ương; Chánh văn phòng và công sở Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, cấp huyện và cung cấp phó củangười đứng đầu so với cơ quan, tổ chức khác: chủ tịch Hội đồng;

Đại diện lãnh đạo đơn vị chức năng có tàiliệu: Ủy viên;

Đại diện của lưu trữ cơ quan, tổchức: Ủy viên.

c) Hội đồng làm việc theo phươngthức sau đây:

Từng thành viên Hội đồng coi xétcác văn bản quy định tại điểm a khoản 3 Điều này; đối với danh mục tài liệu hếtgiá trị, phải kiểm tra thực tiễn tài liệu;

- Hội đồng đàm đạo tập thể vàbiểu quyết theo đa số;

- thông qua biên bản, trình ngườiđứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai quyết định.

Điều 12.Tiêu bỏ tài liệu hết giá bán trị

1. Thẩm tra tư liệu hết giá trịtrước khi tiêu hủy

Việc thẩm tra tài liệu hết giátrị trước khi tiêu diệt được công cụ như sau:

a) cục Văn thư và lưu trữ nhà nướcthẩm tra tài liệu của những Trung chổ chính giữa lưu trữ non sông và của những cơ quan, tổ chứcthuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào các Trung tâm lưu trữ quốc gia;

b) tàng trữ tỉnh thẩm tra tài liệucủa lưu trữ tỉnh, tàng trữ huyện và của những cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mối cung cấp nộp lưutài liệu vào lưu trữ tỉnh;

c) lưu trữ huyện thẩm tra tài liệucủa những cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu giữ tài liệu vào lưu trữ huyện và củaxã;

d) lưu trữ của các cơ quan, tổchức cấp trên thẩm tra tài liệu của những đơn vị trực thuộc ko thuộc nguồn nộplưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử.

2. Thẩm quyền ra quyết định tiêu hủytài liệu hết giá trị

a) viên trưởng cục Văn thư cùng Lưutrữ bên nước quyết định tiêu bỏ tài liệu hết giá trị bảo quản tại các Trungtâm lưu trữ quốc gia;

b) bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc bao gồm phủ, bạn đứng đầu những cơ quan, tổ chứckhác nằm trong nguồn nộp lưu lại tài liệu vào những Trung trọng điểm lưu trữ tổ quốc quyết địnhtiêu bỏ tài liệu hết giá trị của cơ quan, tổ chức sau khoản thời gian có chủ ý thẩm địnhbằng văn phiên bản của cục trưởng cục Văn thư và lưu trữ nhà nước;

c) chủ tịch Ủy ban nhân dân cấptỉnh ra quyết định tiêu hủy tài liệu hết giá chỉ trị bảo quản tại tàng trữ tỉnh;

d) fan đứng đầu các cơ quan, tổchức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ tỉnh ra quyết định tiêu hủy tài liệuhết cực hiếm của cơ quan, tổ chức sau khi có chủ ý thẩm định bằng văn bản củalưu trữ tỉnh;

đ) quản trị Ủy ban nhân dân cấphuyện quyết định tiêu hủy tài liệu hết giá trị bảo quản tại lưu trữ huyện saukhi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của lưu trữ tỉnh;

e) bạn đứng đầu những cơ quan, tổchức ở trong nguồn nộp lưu lại tài liệu vào lưu trữ huyện ra quyết định tiêu diệt tài liệuhết quý giá của cơ quan, tổ chức mình sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bảncủa lưu trữ huyện;

g) chủ tịch Ủy ban dân chúng cấpxã quyết định tiêu diệt tài liệu hết cực hiếm của xã sau khi có ý kiến thẩm địnhbằng văn bạn dạng của tàng trữ huyện;

h) người đứng đầu các cơ quan, tổchức ko thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào các Trung tâm tàng trữ quốc gia, lưutrữ tỉnh, tàng trữ huyện ra quyết định tiêu bỏ tài liệu hết giá trị của cơ quan, tổchức mình sau thời điểm có chủ ý thẩm định bởi văn phiên bản của cơ quan, tổ chức cấptrên trực tiếp.

3. Tiêu bỏ tài liệu hết giá trị

a) việc tiêu hủy tài liệu hếtgiá trị chỉ được thực hiện sau thời điểm có ra quyết định bằng văn phiên bản của người dân có thẩmquyền;

b) lúc tiêu hủy tài liệu buộc phải hủyhết thông tin tài liệu;

c) việc tiêu hủy tài liệu phảiđược lập thành biên phiên bản có xác nhận của người triển khai việc tiêu hủy với của cơquan, tổ chức có tài liệu;

d) làm hồ sơ về vấn đề tiêu bỏ tài liệuhết giá trị cần được bảo quản tại cơ quan, tổ chức tài giỏi liệu bị tiêu hủytrong thời hạn tối thiểu hai mươi năm, kể từ ngày tài liệu bị tiêu hủy.

4. Vấn đề tiêu bỏ tài liệu hếtgiá trị được thực hiện theo hướng dẫn của viên trưởng cục Văn thư và tàng trữ nhànước.

Điều 13.Thống kê bên nước về lưu giữ trữ

1. Đối tượng thống kê giữ trữbao gồm: thống kê tài liệu giữ trữ, kho lưu giữ trữ, phương tiện bảo vệ tài liệulưu trữ với cán bộ, công chức lưu giữ trữ.

2. Thống kê tàng trữ được thực hiệntheo chế độ định kỳ. Số liệu thống kê tàng trữ định kỳ mặt hàng năm được xem từ 0giờ ngày thứ nhất tháng 01 mang lại 24 giờ ngày 31 mon 12.

3. Việc gửi report thống kê lưutrữ được nguyên tắc như sau:

a) Ở trung ương: những đơn vị trựcthuộc gửi báo cáo về cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp. Lưu trữ Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ và cơ sở trung ương của những tổ chức tổng hợpsố liệu và gửi report về viên Văn thư và lưu trữ nhà nước;

b) Ở địa phương: Ủy ban nhân dâncấp xã, những phòng, ban và cơ quan, tổ chức triển khai thuộc thị xã gửi report về lưu giữ trữhuyện; huyện, sở, ban, ngành và cơ quan, tổ chức triển khai khác nằm trong tỉnh gửi report vềlưu trữ tỉnh. Tàng trữ tỉnh tổng vừa lòng số liệu cùng gửi báo cáo về cục Văn thư vàLưu trữ nhà nước.

4. Những cơ quan, tổ chức thực hiệnchế độ báo cáo thống kê theo biểu mẫu và thời hạn vị Tổng cục trưởng Tổng cụcThống kê và bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ quy định.

Điều 14.Bảo quản lí tài liệu lưu lại trữ

1. Tài liệu tàng trữ của cơ quan,tổ chức đề xuất được bảo vệ, bảo quản bình yên trong kho lưu trữ.

2. Tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chứccó trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những quy định sau đây về bảo vệ tài liệu lưutrữ:

a) desgin hoặc bố trí kho lưutrữ theo đúng tiêu chuẩn chỉnh quy định;

b) tiến hành các biện phápphòng, chống cháy, nổ; phòng, phòng thiên tai; chống gian, bảo mật so với kholưu trữ cùng tài liệu lưu trữ;

c) Trang bị không thiếu các thiết bịkỹ thuật, phương tiện bảo quản tài liệu lưu lại trữ;

d) gia hạn nhiệt độ, độ ẩm, ánhsáng tương xứng với từng loại hình tài liệu lưu giữ trữ;

đ) tiến hành các biện phápphòng, kháng côn trùng, mộc nhĩ mốc, khử a-xít và những tác nhân khác gây hư hư tàiliệu;

e) Tu bổ, phục chế tài liệu lưutrữ bị nứt hoặc có nguy hại bị lỗi hỏng;

g) Thực hiện chính sách bảo hiểm tàiliệu lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ đặc trưng quý, hiếm.

Xem thêm: Final Fantasy Vii: Advent Children Được "Remaster" Lên Độ Phân Giải 4K

3. Tiêu chuẩn chỉnh các các loại kho lưutrữ do bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ quy định.

4. Kỹ thuật bảo quản tài liệulưu trữ được triển khai theo hướng dẫn của cục trưởng viên Văn thư và lưu trữ nhànước.

Điều 15.Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá thể trong vấn đề khai thác, sử dụngtài liệu lưu lại trữ

1. Cơ quan, tổ chức, cá thể đượckhai thác, áp dụng tài liệu tàng trữ thuộc font lưu trữ đất nước Việt Nam để phụcvụ yêu ước công tác, nghiên cứu khoa học và những nhu cầu quang minh chính đại của mìnhtheo chế độ của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá thể khikhai thác, áp dụng tài liệu tàng trữ có trách nhiệm triển khai nghiêm chỉnh quy địnhvề sử dụng tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức tài năng liệu và những quy định củapháp luật gồm liên quan.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khikhai thác, sử dụng tài liệu tàng trữ phải trả phí tổn khai thác, thực hiện tài liệutheo phương tiện của pháp luật.

Điều 16.Thẩm quyền quy định danh mục tài liệu đặc trưng quý, thi thoảng tại tàng trữ lịch sử

1. Danh mục tài liệu tàng trữ đặcbiệt quý, hi hữu tại các Trung trung khu lưu trữ tổ quốc do cục trưởng cục Văn thư vàLưu trữ bên nước phê duyệt.

2. Danh mục tài liệu tàng trữ đặcbiệt quý, thi thoảng tại các lưu trữ tỉnh, lưu trữ huyện do quản trị Ủy ban nhân dâncùng cấp phê duyệt.

Tiêu chuẩn chỉnh tài liệu tàng trữ đặcbiệt quý, thảng hoặc do bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ quy định.

Điều 17.Thẩm quyền chất nhận được khai thác, sử dụng tài liệu ở trong Phông lưu trữ Nhà nước ViệtNam

1. Người đứng đầu Trung trung tâm lưutrữ quốc gia có thể chấp nhận được khai thác, áp dụng tài liệu lưu giữ trữ bảo vệ tại Trungtâm lưu trữ quốc gia, trừ tài liệu ở trong danh mục kín nhà nước và tài liệulưu trữ đặc biệt quan trọng quý, hiếm.

2. Viên trưởng cục Văn thư với Lưutrữ nhà nước có thể chấp nhận được khai thác, áp dụng tài liệu giữ trữ đặc biệt quan trọng quý, hiếm bảoquản tại các Trung tâm tàng trữ quốc gia.

3. Quản trị Ủy ban dân chúng cấptỉnh, cấp huyện được cho phép khai thác, sử dụng tài liệu lưu lại trữ bảo vệ tại lưutrữ lịch sử hào hùng của địa phương mình.

4. Bạn đứng đầu những cơ quan, tổchức được cho phép khai thác, áp dụng tài liệu lưu trữ bảo vệ tại kho lưu trữ củacơ quan, tổ chức triển khai của mình.

Điều 18.Thủ tục khai thác, thực hiện tài liệu lưu giữ trữ

1. Giấy tờ thủ tục khai thác, sử dụngtài liệu tại lưu trữ lịch sử

a) tín đồ đến khai thác, sử dụngtài liệu tại lưu trữ lịch sử dân tộc vì mục đích công vụ phải gồm văn bạn dạng đề nghị hoặcgiấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức triển khai nơi công tác; bởi vì mục đích cá nhân phải cóđơn xin thực hiện tài liệu và có Giấy chứng tỏ nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu làngười nước ngoài); ngôi trường hợp nghiên cứu chuyên đề phải tất cả thêm đề cưng cửng nghiêncứu.

b) tín đồ xin hỗ trợ thông tintài liệu lưu trữ gián tiếp hoặc trường đoản cú xa vì mục tiêu công vụ phải bao gồm văn phiên bản đềnghị của cơ quan, tổ chức triển khai nơi công tác; do mục đích cá thể phải có đối kháng xincung cấp tin tức tài liệu tàng trữ có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi côngtác hoặc của cơ quan ban ngành địa phương nơi cư trú.

2. Thủ tục khai thác, sử dụngtài liệu tại lưu trữ hiện hành

Thủ tục khai thác, áp dụng tàiliệu lưu trữ tại tàng trữ hiện hành do người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai quy định.

Điều 19.Thẩm quyền được cho phép mang tài liệu nằm trong Phông lưu trữ Nhà nước nước ta ra nướcngoài

1. Viên trưởng viên Văn thư với Lưutrữ bên nước chất nhận được mang tài liệu lưu trữ được sử dụng rộng rãi bảo quản tạicác Trung tâm lưu trữ quốc gia.

2. Quản trị Ủy ban dân chúng cấptỉnh có thể chấp nhận được mang tài liệu tàng trữ được thực hiện rộng rãi bảo quản tại lưu lại trữtỉnh.

3. Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấphuyện chất nhận được mang tài liệu lưu trữ được sử dụng rộng rãi bảo quản tại lưu lại trữhuyện.

4. Bạn đứng đầu cơ quan, tổ chứckhác chất nhận được mang tài liệu lưu trữ được sử dụng rộng thoải mái của cơ quan, tổ chức.

5. Thủ tướng cơ quan chính phủ cho phépmang tài liệu lưu lại trữ đặc biệt quý, hiếm.

Điều 20.Sao tài liệu lưu trữ

1. Người có thẩm quyền mang đến phépkhai thác, áp dụng tài liệu lưu trữ thì chất nhận được sao tài liệu lưu giữ trữ.

2. Câu hỏi sao tài liệu tàng trữ phảido cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ thực hiện.

Điều 21.Thẩm quyền mang lại phép chào làng tài liệu thuộc phông lưu trữ nước nhà Việt Nam

1. Cục trưởng viên Văn thư cùng Lưutrữ đơn vị nước mang lại phép ra mắt tài liệu lưu trữ được thực hiện rộng rãi bảo vệ tạicác Trung tâm lưu trữ quốc gia.

2. Quản trị Ủy ban nhân dân cấptỉnh, cung cấp huyện mang đến phép chào làng tài liệu lưu trữ được sử dụng thoáng rộng bảo quảntại tàng trữ tỉnh, tàng trữ huyện.

3. Fan đứng đầu cơ quan, tổ chứccho phép chào làng tài liệu lưu trữ được sử dụng thoáng rộng của cơ quan, tổ chức.

Nguyên tắc, thủ tục công bố tàiliệu lưu trữ do bộ trưởng Bộ Nôị vụ quy định.

Điều 22.Thẩm quyền có thể chấp nhận được khai thác, sử dụng, công bố tài liệu thuộc hạng mục bí mậtnhà nước với tài liệu ở trong Phông tàng trữ Đảng cùng sản Việt Nam

1. Thẩm quyền cho phép khaithác, sử dụng, công bố và mang tài liệu thuộc danh mục kín nhà nước ra nướcngoài được triển khai theo lý lẽ của quy định hiện hành về đảm bảo bí mật nhànước.

2. Thẩm quyền có thể chấp nhận được khaithác, sử dụng, ra mắt và mang tài liệu nằm trong Phông tàng trữ Đảng cùng sản ViệtNam ra nước ngoài do cơ quan bao gồm thẩm quyền của Đảng quy định.

Chương 3:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LƯUTRỮ

Điều 23.Trách nhiệm làm chủ nhà nước về lưu giữ trữ

1. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trướcChính che thực hiện làm chủ nhà nước về lưu lại trữ.

Cục Văn thư và lưu trữ nhà nướccó trọng trách giúp bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ thực hiện làm chủ nhà nước về lưu giữ trữ.

2. Các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơquan thuộc cơ quan chỉ đạo của chính phủ thực hiện cai quản về lưu giữ trữ đối với các cơ quan, tổ chứctrực thuộc theo số đông nội dung sau:

a) xây cất và chỉ đạo thực hiệnkế hoạch cải tiến và phát triển lưu trữ của Bộ, ngành;

b) địa thế căn cứ quy định của pháp luật,ban hành, trả lời và bình chọn việc thực hiện các chế độ, lao lý về lưu giữ trữđối với các cơ quan, tổ chức triển khai trực thuộc;

c) triển khai thống kê về lưu giữ trữtheo quy định;

d) quản lý thống độc nhất chuyênmôn, nghiệp vụ lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức trực thuộc;

đ) Tổ chức, lãnh đạo việc nghiêncứu, ứng dụng khoa học và technology vào vận động lưu trữ;

e) tổ chức đào tạo, bồi dưỡngcông chức, viên chức lưu giữ trữ; cai quản công tác thi đua, tán thưởng trong hoạtđộng lưu trữ;

g) Trực thu nhận thập, bảo quảnvà tổ chức triển khai sử dụng tài liệu tàng trữ hình thành trong vượt trình hoạt động vui chơi của cơquan;

h) tổ chức sơ kết, tổng kết vềhoạt cồn lưu trữ.

3. Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, cấphuyện thực hiện thống trị về tàng trữ trong phạm vi địa phương bản thân theo rất nhiều nộidung sau:

a) thi công và lãnh đạo thực hiệnkế hoạch cải cách và phát triển lưu trữ sống địa phương;

b) địa thế căn cứ quy định của pháp luật,ban hành, chỉ dẫn và chất vấn việc thực hiện các chế độ, hình thức về giữ trữđối với các cơ quan, tổ chức ở địa phương;

c) tiến hành thống kê về lưu lại trữtheo quy định;

d) quản lý thống nhất chuyênmôn, nhiệm vụ lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức ở địa phương;

đ) Tổ chức, chỉ huy việc nghiêncứu, áp dụng khoa học tập và technology trong hoạt động lưu trữ;

e) tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡngcông chức, viên chức lưu giữ trữ; thống trị công tác thi đua, tán thưởng trong hoạtđộng lưu trữ;

g) Trực hấp thụ thập, bảo quảnvà tổ chức sử dụng tài liệu tàng trữ hình thành trong quá trình hoạt động củacác cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mối cung cấp nộp lưu lại tài liệu vào lưu lại trữ lịch sử vẻ vang của địaphương;

h) tổ chức sơ kết, tổng kết vềhoạt đụng lưu trữ.

4. Mỗi cơ quan, tổ chức triển khai phải cólưu trữ hiện tại hành để thống trị hồ sơ, tài liệu tàng trữ của mình. Tàng trữ hiệnhành có nhiệm vụ:

a) chỉ dẫn cán bộ, công chức,viên chức trong cơ quan, tổ chức lập hồ sơ và sẵn sàng hồ sơ, tư liệu giao nộpvào tàng trữ hiện hành;

b) thu thập hồ sơ, tư liệu đếnhạn nộp lưu vào tàng trữ hiện hành;

c) Phân loại, chỉnh lý, xác địnhgiá trị, thống kê, thu xếp hồ sơ, tài liệu;

d) Bảo vệ, bảo quản bình yên hồsơ, tài liệu;

đ) ship hàng việc khai thác, sử dụnghồ sơ, tài liệu lưu trữ;

e) sàng lọc hồ sơ, tài liệu thuộcdiện nộp lưu nhằm giao nộp vào giữ trữ lịch sử vẻ vang theo chế độ và làm những thủ tụctiêu bỏ tài liệu hết giá chỉ trị.

Điều 24.Hệ thống tổ chức và chức năng, trách nhiệm của tổ chức lưu trữ bên nước những cấp đượcthực hiện nay theo biện pháp của chính phủ và hướng dẫn của bộ trưởng cỗ Nội vụ.

Chương 4:

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠMVÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 25.Khen thưởng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có mộttrong hầu hết thành tích tiếp sau đây sẽ được khen thưởng theo qui định của pháp luật:

1. Xong xuôi xuất sắc đẹp nhiệm vụthu thập, bảo vệ, bảo quản an ninh và giao hàng khai thác, thực hiện có hiệu quảtài liệu lưu trữ quốc gia;

2. Vạc hiện, giao nộp, tặng kèm chocơ quan lưu trữ những tài liệu có mức giá trị cùng tài liệu lưu trữ đặc biệt quan trọng quý hiếm;

3. Phạt hiện, tố cáo kịp thờihành vi chiếm đoạt, làm cho hư sợ hoặc tiêu hủy trái phép tài liệu tàng trữ quốcgia.

Điều 26.Xử lý vi phạm

Người làm sao vi phạm những quy định củaNghị định này và những quy định không giống của điều khoản về lưu trữ thì tuỳ theo tínhchất, mức độ vi phạm mà bị giải pháp xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm luật hành chính hoặc truycứu trọng trách hình sự theo phép tắc của pháp luật.

Điều 27.Khiếu nại, cáo giác và xử lý khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức triển khai và cá thể có quyềnkhiếu nại so với các hành vi vi bất hợp pháp luật trong nghành nghề dịch vụ lưu trữ.

2. Cá thể có quyền tố giác đối vớicác hành động vi bất hợp pháp luật trong lĩnh vực lưu trữ.

3. Việc xử lý khiếu nại, tốcáo trong lĩnh vực lưu trữ được triển khai theo luật của quy định về khiếunại, tố cáo.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28.Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực thihành sau 15 ngày, tính từ lúc ngày đăng Công báo.

2. Huỷ bỏ Mục II - công tác làm việc lưutrữ của Điều lệ về công tác công văn, giấy tờ và công tác lưu trữ phát hành kèmtheo Nghị định số 142/CP ngày 28 mon 9 năm 1963 của Hội đồng cơ quan chỉ đạo của chính phủ và nhữngquy định trước đó trái với chế độ của Nghị định này.

Điều 29.Hướng dẫn thi hành

Bộ trưởng cỗ Nội vụ tất cả trách nhiệmhướng dẫn thực hiện, kiểm tra bài toán thi hành Nghị định này.

Điều 30.Trách nhiệm thực hiện

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh,thành phố trực nằm trong Trung ương phụ trách thi hành Nghị định này.