Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh nâng cao

     

Cùng một ý nghĩa nhưng 1 câu có tương đối nhiều cách viết không giống nhau trong giờ đồng hồ Anh. Đây cũng là dạng bài tập thường gặp, quan trọng đặc biệt đối với các đề thi môn giờ Anh vào trường cấp cho 2, cấp cho 3, đại học. Thuộc yeahflashback.com mày mò về các cấu tạo viết lại câu cải thiện trong tiếng thằng bạn nhé!


1. Các kết cấu viết lại câu thường gặp trong tiếng Anh

1.

Bạn đang xem: Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh nâng cao

to prefer doing sth to doing sth = would rather bởi sth than bởi vì sth ‘= S + lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sthNghĩa: thích làm cái gi hơn làm cho gì

2. Lớn look at (v)= lớn have a look at (n): nhìn vào

3. to think about = lớn give thought lớn : suy nghĩ về

4. It’s one’s duty to bởi vì sth = S + be + supposed to vị sth: có nhiệm vụ làm gì

5. To be determined to = khổng lồ have a determination to: dự định

6. To lớn know (about) = to have knowledge of: biết


Đăng ký kết thành công. Công ty chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp gỡ tư vấn viên vui mừng click TẠI ĐÂY.8. To tend khổng lồ = khổng lồ have a tendency to lớn : có khuynh hướng

9. To intend to +inf = to have intention of + V_ing: dự định

10. To desire lớn = have a desire to: khao khát, mong mỏi muốn

11. To succeed in doing sth = manage to do sth: thao tác gì thành công

12. To wish = to have a wish / lớn express a wish: ao ước


*
Viết lại câu tất cả because

13. To lớn visit Sb = khổng lồ pay a visit khổng lồ Sb / to lớn pay Sb a visit: thăm viếng

14. To discuss Sth = to lớn have a discussion about: thảo luận

15. Can = tobe able lớn = to lớn be possible: có thể có tác dụng gì

16. To lớn decide to = lớn make a decision to: quyết định

17. Lớn talk khổng lồ = to lớn have a talk with: nói chuyện

18. Understand = to be aware of: hiểu, dìm thức

19. To explain Sth = to give an explanation for: giải thích

20. To call Sb = khổng lồ give Sb a call: gọi điện cho…

21. Lớn be interested in = to have interest in: thích

22. Because + clause = because of + N: bởi vì

23. To drink = to have a drink: uống

24. It seems that = it appears that = it is likely that = it look as if/ as thoughNghĩa: dường như, dường như như

25. To lớn photograph = to lớn have a photograph of : chụp hình

26. To lớn cry = khổng lồ give a cry : khóc kêu

27. Lớn laugh at = to lớn give a laugh at: cười nhạo

28. Lượt thích = lớn be interested in = enjoy = keen on = fond of sth: yêu thích cái gì

29. To welcome Sb = lớn give Sb a welcome: chào đón

30. To kiss Sb = to lớn give Sb a kiss: hôn

31. S + often + V = S + be used khổng lồ +Ving /N = S + be accustomed lớn + Ving: thường/quen với làm cho gì

32. Lớn ring Sb = lớn give Sb a ring: gọi điện

33. To lớn warn = to give warning: báo động, cảnh báo

34. Although + clause = despite + N = in spite of + N: mặc dù, bất chấp

35. To lớn try to lớn (+inf) = lớn make an effort to/ to lớn make an attempt to: cụ gắng

36. To lớn meet Sb = to lớn have a meeting with Sb: gặp ai

2. Các cấu trúc viết lại câu cải thiện trong giờ đồng hồ Anh

It takes sb khoảng thời hạn to vày sth = sb spend khoảng thời gian doing sth

VD: It took her 3 hours khổng lồ get lớn the thành phố centre.

= She spent 3 hours getting lớn the thành phố centre.

2. Understand = tobe aware of

VD: vày you understand the grammar structure?

= Are you aware of the grammar structure?

3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on

VD: She likes politics

= She is interested in politics

4. Because + clause = because of + N

VD: He can’t move because his leg was broken

= He can’t move because of his broken leg

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

VD: Although she is old, she can compute very fast

= Despite/ In spite of her old age, she can compute very fast

6. Succeed in doing sth = manage to vì sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel

= We managed khổng lồ dig the Panama cannel

7. Cấu trúc: …..too + adj (for sb) to vì sth: quá để triển khai gì

8. Cấu trúc: prefer sb to bởi vì sth = would rather sb Vpast sth: thích, mong ai làm gì

VD: I’prefer you (not) khổng lồ smoke here

= I’d rather you (not) smoked here

9. Prefer doing sth to doing sth: thích làm cái gi hơn làm cho gì

= Would rather do sth than vì sth

VD: She prefers staying at trang chủ to going out

= She’d rather stay at home than go out

10. Can = tobe able lớn = tobe possible

11. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast = No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast: tức thì sau khi… thì…

VD: As soon as I left the house, he appeared

= Harly had I left the house when he appeared

= No sooner had I left the house than he appeared

12. Not………..any more = No longer + dạng đảo ngữ S no more V: không còn nữa

VD: I don’t live in the courtryside anymore

= No longer vày I live in the coutryside

= I no more live in the coutryside

13. At no time + dạng hòn đảo ngữ: không lúc nào, chẳng khi nào

VD: I don’t think she loves me

= At no time vày I think she loves me

14. Tobe not worth = there is no point in doing sth: không đáng có tác dụng gì

15. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì

VD: It’s not worth making him get up early

= There is no point in making him getting early

16. It seems that : hình như rằng= it appears that = it is likely that = it look as if/ as though

VD: It seems that he will come late

= It appears that/ it is likely he will come late

= He is likely to lớn come late.

= It look as if he will come late

17. Although + clause = Despite + Nound/ gerund

18. S + V + N = S + be + adj


*
Cách viết lại câu trong giờ Anh

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed khổng lồ + Ving = S + be used to lớn +Ving/ N

21. S + often + V = S + be used khổng lồ +Ving/ N

VD: Nana often cried when she meets with difficulties.

= Nana is used to crying when she meets with difficulties

22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used lớn + Ving/ N

VD: This is the first time I have seen so many people crying at the over of the movie.

= I was not used khổng lồ seeing so many people crying at the kết thúc of the movie.

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối ước khẩn)

24. S + like sth/ doing sth better than sth/ doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/ doing sth khổng lồ sth/ doing sth…

VD: I prefer going shoping to playing volleyball.

= I would rather go shoping than play volleyball.

26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + khổng lồ + V

27. It’s one’s duty to bởi vì sth = S + be + supposed to do sth

28. S + be + PII + lớn + V = S + be + supposed to bởi sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + vì chưng sth

31. S + lượt thích sth = S + be + fond of + sth

VD: I lượt thích do collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

32. I + let + O + vì sth = S + allow + S. O + to vì chưng Sth

VD: My quái dị let him be on leave for wedding.

= My boss khủng allow him to be on leave for wedding.

33. S + once + past verb = S + would to + do sth.

34. S + present verb (negative) any more = S + would khổng lồ + vì sth.

35. S + V + because + S + V = S + V + to lớn + infinitive

VD: She studies hard because she wants lớn pass the final examination.

= She studies hard to pass the final examination.

36. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + lớn + infinitive

37. Khổng lồ infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to + V

38. S + V + & + S + V = S + V + both… and

39. S + V + not only… + but also = S + V + both… and

40. S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

VD: He translated fast và correctly.

= He translated not only fast but also correctly.

41. S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 + simple futher.

42. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

43. Various facts given = Mệnh đề if biểu lộ điều trái ngược thực tế.

44. S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

45. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

46. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

47. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

Xem thêm: Sự Hình Ảnh Bé Trong Bụng Mẹ, Bộ Ảnh Tuyệt Đẹp Và Thật Đến Từng Mi

48. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

49. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

50. S + V + if + S + V (phủ định) = S + V + unless + S + V (khẳng định)

51. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

52. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

53. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive: quan điểm của tôi

54. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

55. Why don’t you bởi sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

56. S + get + sb + to bởi vì sth = S + have + sb + do sth

VD: She gets him to lớn spend more time with her.

= She have him spend more time with her.

57. S + aks + sb + to vì sth = S + have + sb + vị sth

VD: Police asked him to lớn identify the other man in the next room.

= Police have him identify the other man in the next room.

58. S + request + sb + to vì sth= S + have + sb + vị sth

VD: The teacher request students to learn by heart this poem.

= The teacher have students learn by heart this poem.

59. S + want + sb + to bởi vì sth = S + have + sb + vị sth

VD: I want her to lend me

= I have her lend me.

60. S + V + no + N = S + be + N-less

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

61. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary lớn get a good life in the future.

62. S + be + adj + prep = S + V + adv

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

63. S + remember + to vị Sth = S + don’t forget + to vày Sth

VD: I remember to have a Maths kiểm tra tomorrow = I don’t forget khổng lồ have a Maths demo tomorrow.

64. It + be + adj = What + a + adj + N!

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

65. S + V + adv = How + adj + S + be…

VD: She washes clothes quickly.

= How quick she is lớn wash clothes.

66. S + be + ing-adj = S + be + ed-adj

67. S + V = S + be + ed-adj

68. S + V + Khoảng thời hạn = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + lớn + V

VD: She have learned English for 5 years.

= It takes her 5 year lớn learn English.

69. S + be + too + adj + (for s. O) + to lớn + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

VD: The water is too hot for Peter khổng lồ drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

70. S + V + too + adv + lớn + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

71. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to lớn + V

72. S + be + too + adj + khổng lồ + V = S + be + not + adj + enough + to lớn + V

73. S + V + so + adv + that + S + V = It + V + such + (a/ an) + N(s) + that + S +V

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

74. Because + clause = Because of + noun/ gerund

VD: Because she is absent from school.

= Because of her absence from school.

75. To look at (v)= to have a look at (n): nhìn vào

76. Khổng lồ think about = to give thought to: nghĩ về

77.to be determined to = to have a determination to: dự định

78. To know (about) = lớn have knowledge of: biết

79. To be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì