Một hình chữ nhật có chiều dài 16m chiều rộng 10m

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài 16m chiều rộng 10m

*

Một hình chữ nhật cóchiều nhiều năm 16m ,chiều rộng 10m . Trường hợp chiều dài tăng lên 4m thì diện tích của hình chữ nhật tạo thêm bao nhiêu phần trăm?


*

Một hình chữ nhật gồm chiều dài 16m, chiều rộng lớn 10m. Nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu tỷ lệ ?


*

Diện tích hình chữ nhật cho ban sơ là :

16 ⨯ 10 = 160 ( m 2 )

Sau khi tăng lên 4m thì chiều dài bắt đầu là :

16 + 4 = 20 (m)

Diện tích của hình chữ nhật mới là :

20 ⨯ 10 = 200 ( m 2 )

Tỉ số phần trăm giữa diện tích s hình chữ nhật new và hình chữ nhật cũ là :

200 : 160 = 1,25 = 125%

Diện tích hình chữ nhật mới tăng lên :

125% - 100% = 25%

Đáp số : 25%


Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 16m, chiều rộng lớn 10m. Trường hợp chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật tạo thêm bao nhiêu phần trăm?


Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều lâu năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số phần trăm của diện tích hình chữ nhật sau thời điểm tăng thêm chiều dài là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật sẽ tạo thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


Diện tích HCN trước khi tăng là:

16x10=160(m*)

Diện tích HCN lúc tăng là:

(16+4)x10=200(m*)

Diện tích HCN trước lúc tăng bé dại hơn diện tích s khi tăng là:

200-160=40(m)

Nếu chiều nhiều năm tăng 4m thì diện tích s tăng số xác suất là:

40:160=0,25

đ/số: 25%


một hình chữ nhật tất cả chiều dài 16m chiều rộng 10m , ví như chiều dài tăng lên 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm


diện tích ban đầu

16*10=160

diện tích khi tăng chiều lâu năm 4m là

20*10=200

hình chữ nhật đã tăng số tỷ lệ là

200/160*100-100=25%


Một hình chữ nhật gồm chiều dài 16m, chiều rộng lớn 10m. Nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm bao nhiêu phần trăm?


Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều lâu năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều nhiều năm là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số xác suất của diện tích s hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng thêm chiều nhiều năm là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


Một hình chữ nhật có chiều lâu năm 16m,chiều rộng lớn 10m. Ví như chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu tỷ lệ ?


Xem thêm: Tổng Hợp Những Trang Web Dịch Trang Web, Thay Đổi Ngôn Ngữ Của Chrome Và Dịch Trang Web

Diện tích hình chữ nhật thuở đầu là:16 x 10 = 160 (m2)Diện tích hình chữ nhật dịp sau là:(16 + 4) x 10 = 200 (m2)Vậy hình chữ nhật tạo thêm số diện tích là:200 - 160 = 40 (m2)Tỉ lệ phần trăm mà diện tích s hình chữ nhật tăng:(40:160)x100% = 25%ĐS: 25%


một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 16m, chiều rộng 10m. Nếu như chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu xác suất ?


Diện tích hình chữ nhật thuở đầu là :

16 x 10 = 160 ( m2)

Nếu tăng chiều nhiều năm thêm 4m thì chiều dài là :

16 + 4 = trăng tròn ( m )

Diện tích hình chữ nhật lúc sau là :

20 x 10 = 200 ( m2)

Tỉ số tỷ lệ giữa diện tích s lúc sau và ăn diện tích ban đầu là :

200 : 160 x 100 = 125%

125% - 100% = 25%


Diện tích hình chữ nhật ban sơ là:

16 x 10 = 160 (m2)

Diện tích hình chữ nhật lúc sau là:

( 16 + 4) x 10 = 200 (m2)

Vậy hình chữ nhật tăng lên số diện tích là:

200 - 160 = 40 ( m2)

Tỉ lệ phần trăm mà diện tích hình chữ nhật tăng là:

( 40 : 160) x 100% = 25%

Đáp số: 25%


Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 16m, chiều rộng lớn 10m. Giả dụ chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm?


Khi chiều nhiều năm tăng 4m thì diện tích s tăng đúng 4 lần CR : DIỆN TÍCH TĂNG : 4 x 10 = 40 m2

Diện tích thuở đầu : 16 x 10 =160

Tỉ số tăng thêm là : 40 : 160 = 25


Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều lâu năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau thời điểm tăng chiều lâu năm là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số phần trăm của diện tích s hình chữ nhật sau thời điểm tăng thêm chiều nhiều năm là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


Một hình chữ nhật gồm chiều dài 16m, chiều rộng 10m . Ví như chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tăng thêm bao nhiêu tỷ lệ ?


Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

16x10=160 (m2)

Nếu tăng chiều dài thêm 4m thì diện tích s hình chữ nhật bắt đầu là:(16+4)x10=200 (m2)

Diện tích tạo thêm là: 200-160=40 (m2)

Như vậy nếu tăng chiều nhiều năm thêm 4m thì diện tích s hình chữ nhật tăng lên:

40:160=0,25

= 25%


Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là:16 x 10 = 160 (m2)Diện tích hình chữ nhật dịp sau là:(16 + 4) x 10 = 200 (m2)Vậy hình chữ nhật tăng thêm số diện tích là:200 - 160 = 40 (m2)Tỉ lệ tỷ lệ mà diện tích hình chữ nhật tăng:(40:160)x100% = 25%ĐS: 25%


chiều rộng không đổi buộc phải S tỉ lệ thành phần thuận với chiều dài.

chiều dài 16m là 100%, phần tăng lên 4 m chiếm số % là 4/16*100 = 25%


Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 16m, chiều rộng 10m. Giả dụ chiều dài tăng lên 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm?


Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 10 = 160 (m2)

Nếu tăng chiều dài lên 4m thì diện tích tăng lên là:

4 x 10 = 40 (cm2)

Nếu tăng chiều lâu năm lên 4m thì diện tích tăng số % là:

40 : 160 = 0,25 = 25%


Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 16m , chiều rộng 10m .Nếu chiều dài tăng lên 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm ?


Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều dài là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều nhiều năm là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số tỷ lệ của diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng thêm chiều dài là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật sẽ tạo thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%