Bảng số thứ tự từ 1 đến 100

     

Số đếm với số đồ vật tự trong tiếng Anh tất cả dễ học tốt không? nhiều người cho rằng vấn đề này không còn đơn giản. Họ thường tuyệt nhầm lẫn thân số đếm với số sản phẩm tự. Bài viết này sẽ trình làng tới các bạn cách hiểu và sử dụng bảng số giờ đồng hồ Anh từ là một đến 100.

Bạn đang xem: Bảng số thứ tự từ 1 đến 100

*
Bảng số tiếng Anh

 

Từ vựng về số đếm giờ đồng hồ Anh

Học trường đoản cú vựng số trang bị tự trong giờ Anh cũng tương tự các trường đoản cú vựng về các chủ đề không giống trong giờ đồng hồ Anh luôn đòi hỏi sự bền chí và chịu đựng khó. Các bạn phải rèn luyện thường xuyên, luyện phát âm luyện viết mỗi ngày có như vậy các bạn mới lưu giữ lâu. Đồng thời bạn luôn luôn phải đề ra mục tiêu cho doanh nghiệp mỗi ngày, mỗi tuần, từng tháng học tập được từng nào từ vựng về số đếm.

Số đếm và số sản phẩm công nghệ tự trong giờ Anh rất là cần thiết, ai vào số chúng ta cũng đều phải biết cách dùng của nó. Với càng riêng biệt được giữa số đếm và số thứ tự trong giờ đồng hồ Anh.

*
Bảng số thứ tự trong giờ đồng hồ Anh

 

Từ vựng về số đếm

Zero – /ˈziːroʊ/: Không One – /wʌn/: Số một Two – /tuː/: Số hai Three – /θriː/: Số ba Four – /fɔːr/: Số bốn Five – /faɪv/: Số năm Six– /sɪks/: Số sáu Seven– /ˈsevn/: Số bảy Eight– /eɪt/: Số tám Nine – /naɪn/: Số chín Ten – /ten/: Số mười Eleven – /ɪˈlevn/: Số mười một Twelve– /twelv/: Số mười hai Thirteen – /ˌθɜːrˈtiːn/: Số mười ba Fourteen– /ˌfɔːrˈtiːn/: Số mười bốn Fiffteen – /ˌfɪfˈtiːn/: Số mười lăm Sixteen– /ˌsɪksˈtiːn/: Số mười sáu Seventeen– /ˌsevnˈtiːn/: Số mười bảy Eighteen– /ˌeɪˈtiːn/: Số mười tám Nineteen – /ˌnaɪnˈtiːn/: Số mười chín Twenty– /ˈtwenti/: Số nhì mươi Twenty-one– /ˈtwenti wʌn/: Số nhì mươi mốt Twenty-two – /ˈtwenti tuː/: Số nhì mươi hai Thirty– /ˈθɜːrti/: Số tía mươi Forty – /ˈfɔːrti/: Số tứ mươi One hundred – /wʌn ˈhʌndrəd/: Số một trăm One hundred and one – /wʌn ˈhʌndrəd ænd wʌn/: Số một trăm linh một Two hundred – /tuː ˈhʌndrəd/: Số nhị trăm One thousand – /wʌn ˈθaʊznd/: Số một nghìn One million – /ˈmɪljən/: Một triệu

Từ vựng về số máy tự

*

 

Từ vựng về số đồ vật tự trong tiếng Anh

First– /fɜːrst/: vật dụng nhất Second – /ˈsekənd/: trang bị hai Third – /θɜːrd/: sản phẩm ba Fourth– /fɔːrθ/: đồ vật tư Fifth– /fɪfθ/: thứ năm Sixth – /sɪksθ/: sản phẩm công nghệ sáu Seventh– /ˈsevnθ/: đồ vật bảy Eighth– /eɪtθ/: thiết bị tám Ninth– /naɪnθ/: đồ vật chín Tenth – /tenθ/: vật dụng mười Eleventh– /ɪˈlevnθ/: sản phẩm mười một Twelfth – /twelfθ/: sản phẩm mười hai Thirteenth – /ˌθɜːrˈtiːnθ/: đồ vật mười ba Fourteenth – /ˌfɔːrˈtiːnθ/: máy mười bốn Fifteenth – /ˌfɪfˈtiːnθ/: sản phẩm công nghệ mười lăm Sixteenth – /ˌsɪksˈtiːnθ/: lắp thêm mười sáu Seventeenth – /ˌsevnˈtiːnθ/: lắp thêm mười bảy Eighteenth – /ˌeɪˈtiːnθ/: thứ mười tám Nineteenth– /ˌnaɪnˈtiːnθ/: lắp thêm mười chín Twentieth – /ˈtwentiəθ/: sản phẩm công nghệ hai mươi Thirtieth – /ˈθɜːrtiəθ/: Thứ cha mươi Fortieth – /ˈfɔːrtiəθ/: Thứ tứ mươi Hundredth– /ˈhʌndrədθ/: thứ một trăm One thousandth– /ˈθaʊznθ/: thứ một nghìn

25.One millionth – /ˈmɪljənθ/: đồ vật một triệu

Cách sử dụng số đếm trong giờ Anh

Số đếm trong tiếng Anh được sử dụng trong tương đối nhiều trường hợp, để ý họ sẽ thấy số đếm tiếng Anh sẽ được dùng trong số trường hợp.

Xem thêm: Kinh Nghi_M T_M Lòng C_A Chúa Giê, Thiền Uyển Tập Anh

Đếm số lương: ví dụ I have two lovely dog.(Tôi bao gồm 2 bé chó rất rất đáng yêu)

There are three rooms in my house( bao gồm 3 chống trong nhà đất của tôi)

Nói về tuổi: Số đếm trong giờ đồng hồ Anh được dùng nói đến tuổi.Ví dụ: I am fifteen years old( Tôi mười lăm tuổi).Ngoài ra số đếm trong tiếng Anh dùng nói tới năm sinh, số điện thoại.

*

Các ngôi trường hợp cần sử dụng số sản phẩm tự

Số sản phẩm tự trong giờ Anh được sử dụng trong các trường hợp cụ thể như sau

Nói về sản phẩm công nghệ hạng, địa điểm của bạn: Ví dụ: You are the first one that I have called for help

(Bạn là người đầu tiên mà tôi call điện nhờ giúp đỡ)

Khi bạn muốn nói về địa chỉ tầng của một tòa nhà. Giỏi là dùng để làm mô tả ngày tháng trong năm.

Như vậy thông qua bài viết này các bạn hiểu rõ rộng về tự vựng bảng số trong tiếng Anh. Hi vọng các bạn sẽ có những cách thức học tập đúng mực để sở hữu lại công dụng cao trong tiếng Anh.