Bưu điện tỉnh bắc ninh

     

Danh sách 157 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Bắc Ninh, cập nhật mới nhất, có địa chỉ cùng số điện thoại:

*

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Gia Bình

Gia Bình - GD2

241556115

Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình

2

Huyện Gia Bình

Bưu cục cấp 3 KHL Gia Bình

Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình

3

Huyện Gia Bình

Điểm BĐVHX Quỳnh Phú

2223556230

Thôn Phú Dư, Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình

4

Huyện Gia Bình

Điểm BĐVHX Giang Sơn

2223556117

Thôn Du Tràng, Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình

5

Huyện Gia Bình

Điểm BĐVHX Lãng Ngâm

2223556101

: thôn Môn Quảng, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình

6

Huyện Gia Bình

Điểm BĐVHX tuy vậy Giang

2223556102

Thôn Ích Phú, Xã tuy nhiên Giang, Huyện Gia Bình

7

Huyện Gia Bình

Điểm BĐVHX Thái Bảo

2223666420

Thôn Tân Hương, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình

8

Huyện Gia Bình

Điểm BĐVHX Vạn Ninh

2223665450

Thôn Xuân Dương, Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình

9

Huyện Gia Bình

Điểm BĐVHX Cao Đức

2223669260

Thôn Văn Than, Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình

10

Huyện Gia Bình

Điểm BĐVHX Đại Bái

2223668102

Thôn Đoan Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình

11

Huyện Gia Bình

Điểm BĐVHX Đại Lai

2223667400

Thôn Đại Lai, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình

12

Huyện Gia Bình

Điểm BĐVHX Bình Dương

2223664600

Phố Bùng, Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình

13

Huyện Gia Bình

Điểm BĐVHX Xuân Lai

2223677003

Thôn Định Mỗ, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình

14

Huyện Gia Bình

Bưu cục cấp 3 Chợ Ngụ

2223878999

Phố Ngụ, làng Nhân Thắng, Huyện Gia Bình

15

Huyện Gia Bình

Bưu cục cấp 3 Chợ Núi

2223556268

Thôn Bảo Tháp, làng mạc Đông Cứu, Huyện Gia Bình

16

Huyện Gia Bình

Bưu cục cấp 2 Gia Bình

2223556115

Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình

17

Huyện Lương Tài

Lương Tài - GD2

241867020

Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa

18

Huyện Lương Tài

Bưu cục cấp 3 Quảng Bố

Thôn Quảng Bố, buôn bản Quảng Phú, Huyện Lương Tài

19

Huyện Lương Tài

Bưu cục cấp 3 KHL Lương Tài

Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài

20

Huyện Lương Tài

Điểm BĐVHX Phú Lương

2223776360

Thôn Lương Xá, Xã Phú Lương, Huyện Lương Tài

21

Huyện Lương Tài

Điểm BĐVHX Lâm Thao

2223867381

Thôn Lâm Thao, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài

22

Huyện Lương Tài

Điểm BĐVHX Mỹ Hương

2223868252

Thôn An Mỹ, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài

23

Huyện Lương Tài

Điểm BĐVHX Quảng Phú

2223981001

Thôn Lĩnh Mai, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài

24

Huyện Lương Tài

Điểm BĐVHX Minh Tân

2223654360

Thôn Nhất Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài

25

Huyện Lương Tài

Điểm BĐVHX Trừng Xá

2223659430

Thôn Trừng Xá, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài

26

Huyện Lương Tài

Điểm BĐVHX Bình Định

2223776255

Thôn Ngọc Trì, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài

27

Huyện Lương Tài

Điểm BĐVHX An Thịnh

2223651272

Thôn An Trụ, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài

28

Huyện Lương Tài

Điểm BĐVHX Trung Chính

2223982360

Thôn Trung Chinh, xóm Trung Chính, Huyện Lương Tài

29

Huyện Lương Tài

Bưu cục cấp 2 Lương Tài

2223776666

Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài

30

Huyện Lương Tài

Bưu cục cấp 3 Kênh Vàng

2223868300

Thôn Hoàng Kênh, xóm Trung Kênh, Huyện Lương Tài

31

Huyện Lương Tài

Điểm BĐVHX Phú Hoà

2223655576

Thôn Phương Xá, Xã Phú Hoà, Huyện Lương Tài

32

Huyện Lương Tài

Điểm BĐVHX Lai Hạ

2223868273

Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài

33

Huyện Quế Võ

Quế Võ - GD2

241863233

Khu 3, Thị Trấn Phố Mới

34

Huyện Quế Võ

Bưu cục cấp 3 KHL Quế Võ

Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ

35

Huyện Quế Võ

Bưu cục cấp 3 KCN Quế Võ

2223617330

Thôn Giang Liễu, làng mạc Phương Liễu, Huyện Quế Võ

36

Huyện Quế Võ

Bưu cục cấp 3 Nội Doi

2223863249

Thôn Liễn Thượng, buôn bản Đại Xuân, Huyện Quế Võ

37

Huyện Quế Võ

Bưu cục cấp 3 Đông Du

2223863256

Thôn Đông Du, xóm Đào Viên, Huyện Quế Võ

38

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX Đức Long

2223864788

Thôn Vân Đoàn, Xã Đức Long, Huyện Quế Võ

39

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX Nhân Hoà

2223864524

Thôn Bất Phí, Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ

40

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX Bồng Lai

2223628859

Thôn Bồng Lai, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ

41

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX Phượng Mao

2223864554

Thôn Mao Trung, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ

42

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX Đào Viên

2223864527

Thôn Lầy, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ

43

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX Châu Phong

2223864218

Thị tứ Thất Gian, Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ

44

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX Ngọc Xá

2223864217

Thôn Ngọc Sơn, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ

45

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX Việt Thống

2223864523

Thôn Thống Thượng, Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ

46

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX Hán Quảng

2223873173

Thôn Hán Đà, Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ

47

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX yên Giả

2223864401

Thôn La Miệt, Xã yên Giả, Huyện Quế Võ

48

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX Phù Lãng

2223864400

Thôn Phấn Trung, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ

49

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX Bằng An

2223864399

Thôn Đanh, Xã Bằng An, Huyện Quế Võ

50

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX Quế Tân

2223863843

Thôn Lạc Xá, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ

51

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX bí quyết Bi

2223863845

Thôn Từ Phong, Xã Cách Bi, Huyện Quế Võ

52

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX đưa ra Lăng

2223863846

Thôn Quế Ổ, Xã chi Lăng, Huyện Quế Võ

53

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX Phù Lương

2223863842

Thôn im Đinh, Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ

54

Huyện Quế Võ

Điểm BĐVHX Mộ Đạo

2223863848

Thôn Tràng Nhiệt, Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ

55

Huyện Quế Võ

222820

2223863844

Thôn Lợ, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ

56

Huyện Quế Võ

Bưu cục cấp 2 Quế Võ

2223863003

Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ

57

Huyện Thuận Thành

Thuận Thành - GD2

241865280

Khu Đất mới, Thị Trấn Hồ

58

Huyện Thuận Thành

Bưu cục cấp 3 KHL Thuận Thành

Khu Đất mới, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành

59

Huyện Thuận Thành

Bưu cục cấp 3 Xuân Lâm

Thôn Thanh Bình, thôn Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành

60

Huyện Thuận Thành

Bưu cục cấp 3 Phố Hồ

2223775500

Khu Phố Hồ, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành

61

Huyện Thuận Thành

Đại lý bưu điện xã Nghi An

Thôn Nghi An, thôn Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành

62

Huyện Thuận Thành

Đại lý bưu điện thôn Đồng Đông

Thôn Đồng Đông, buôn bản Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành

63

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX tuy nhiên Hồ

2223873382

Thôn Đạo Tú, Xã song Hồ, Huyện Thuận Thành

64

Huyện Thuận Thành

Đại lý bưu điện làng Doãn Hạ

Thôn Doãn Hạ, làng Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành

65

Huyện Thuận Thành

Bưu cục cấp 3 Chợ Dâu

2223798200

Phố Dâu, làng mạc Thanh Khương, Huyện Thuận Thành

66

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX Xuân Lâm

2223794572

Thôn Xuân Lê, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành

67

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX Ngũ Thái

2223796800

Thôn Cửu Yên, làng Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành

68

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX Hà Mãn

2223866406

Thôn Mãn Xá Tây, Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành

69

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX Ninh Xá

2223866802

Thôn Phủ, Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành

70

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX Gia Đông

2223774727

Ấp Khám, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành

71

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX Thanh Khương

2223866400

Thôn Thanh Hoài, xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành

72

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX Trí Quả

2223866350

Thôn Phương Quan, Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành

73

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX Đại Đồng Thành

2223786920

Thôn Đồng Đoài, Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành

74

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX song Liễu

2223795668

Thôn Liễu Khê, Xã tuy nhiên Liễu, Huyện Thuận Thành

75

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX Nguyệt Đức

2223797567

Thôn Lê Xá, Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận Thành

76

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX Nghĩa Đạo

2223780697

Phố Vàng, Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành

77

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX Đình Tổ

2223788808

Thôn bút Tháp, Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành

78

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX Mão Điền

2223784703

Xóm Bàng, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành

79

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX Hoài Thượng

2223785902

Thôn Đại Mão, Xã Hoài Thượng, Huyện Thuận Thành

80

Huyện Thuận Thành

Điểm BĐVHX An Bình

2223782901

Thôn Chợ, Xã An Bình, Huyện Thuận Thành

81

Huyện Thuận Thành

Bưu cục cấp 2 Thuận Thành

2223770666

Khu Đất mới, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành

82

Huyện Thuận Thành

Bưu cục cấp 3 Trạm Lộ

2223866836

Phố Trẹm, xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành

83

Huyện Tiên Du

Tiên Du - GD2

241837110

Phố Lim, Thị Trấn Lim

84

Huyện Tiên Du

Bưu cục cấp 3 KHL Tiên Du

Thôn Móng Núi, Xã trả Sơn, Huyện Tiên Du

85

Huyện Tiên Du

Đại lý bưu điện Đại lý thôn trả Sơn

972388876

Thôn Đại Sơn, Xã hoàn Sơn, Huyện Tiên Du

86

Huyện Tiên Du

Bưu cục cấp 3 khu công nghiệp Đại Đồng

2413848090

Đường KCN Đại Đồng, xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du

87

Huyện Tiên Du

Đại lý bưu điện xã Bất Lự

2223714140

Thôn Bất Lự Làng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du

88

Huyện Tiên Du

Điểm BĐVHX Phú Lâm

2223838080

Thôn Đông Phù, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du

89

Huyện Tiên Du

Đại lý bưu điện làng mạc Tư Chi

2223721000

Thôn Tư Chi, làng Tân Chi, Huyện Tiên Du

90

Huyện Tiên Du

Điểm BĐVHX hoàn Sơn

2223838400

Thôn Đồng Xép, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du

91

Huyện Tiên Du

Đại lý bưu điện xã Đông Sơn

2223718550

Thôn Đông Sơn, xóm Việt Đoàn, Huyện Tiên Du

92

Huyện Tiên Du

Điểm BĐVHX Minh Đạo

2223836004

Thôn Nghĩa Chỉ, Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Du

93

Huyện Tiên Du

Điểm BĐVHX Cảnh Hưng

2223836003

Thôn Trung, xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du

94

Huyện Tiên Du

Điểm BĐVHX Tân Chi

2223830990

Thôn đưa ra Trung, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du

95

Huyện Tiên Du

Điểm BĐVHX Liên Bão

2223838800

Thôn Hòai Thượng, Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du

96

Huyện Tiên Du

Điểm BĐVHX Lạc Vệ

2223723609

Thôn Hộ Vệ, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du

97

Huyện Tiên Du

Điểm BĐVHX Đại Đồng

2223846021

Thôn Đại Thượng, làng Đại Đồng, Huyện Tiên Du

98

Huyện Tiên Du

Điểm BĐVHX Phật Tích

2223836001

Thôn Ngô Xá, Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du

99

Huyện Tiên Du

Điểm BĐVHX Hiên Vân

2223838500

Thôn Ngang Kiều, làng Hiên Vân, Huyện Tiên Du

100

Huyện Tiên Du

Điểm BĐVHX Tri Phương

2223846058

Thôn Đinh, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du

101

Huyện Tiên Du

Bưu cục cấp 3 Kcn Tiên Sơn

2223714090

Thôn Móng Núi, Xã hoàn Sơn, Huyện Tiên Du

102

Huyện Tiên Du

Bưu cục cấp 3 Chợ Sơn

2223837491

Thôn Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du

103

Huyện Tiên Du

Bưu cục cấp 2 Tiên Du

2223837025

Phố Lim, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du

104

Huyện lặng Phong

Yên Phong - GD2

241860011

Đường Phố Chờ, Thị Trấn Chờ

105

Huyện yên ổn Phong

Bưu cục cấp 3 KHL im Phong

Đường Phố Chờ, Thị Trấn Chờ, Huyện yên Phong

106

Huyện lặng Phong

Bưu cục cấp 3 Bưu cục cam kết túc xá Sam Sung SEV

2223688689

Thôn Ô Cách, buôn bản Đông Tiến, Huyện lặng Phong

107

Huyện yên Phong

Bưu cục cấp 3 Bưu cục KCNI lặng Phong

2223699135

Thôn Ngô Xá, xóm Long Châu, Huyện im Phong

108

Huyện lặng Phong

Điểm BĐVHX Đông Thọ

2223880725

Thôn Thọ Vuông, Xã Đông Thọ, Huyện yên ổn Phong

109

Huyện yên ổn Phong

Điểm BĐVHX Đông Phong

2223880352

Thôn Phong Xá, Xã Đông Phong, Huyện yên ổn Phong

110

Huyện yên Phong

Điểm BĐVHX Long Châu

2223880353

Thôn Mẫn Xá, Xã Long Châu, Huyện yên ổn Phong

111

Huyện lặng Phong

Điểm BĐVHX yên Trung

2223880225

Thôn Chính Trung, Xã yên ổn Trung, Huyện lặng Phong

112

Huyện yên Phong

Điểm BĐVHX Dũng Liệt

2223880224

Thôn Chân Lạc, Xã Dũng Liệt, Huyện yên Phong

113

Huyện im Phong

Điểm BĐVHX Thuỵ Hoà

2223880221

Thôn Thiểm Xuyên, Xã Thụy Hoà, Huyện yên ổn Phong

114

Huyện yên ổn Phong

Điểm BĐVHX Tam Đa

2223861277

Thôn Phấn Động, Xã Tam Đa, Huyện yên ổn Phong

115

Huyện yên ổn Phong

Điểm BĐVHX Tam Giang

2223880220

Thôn Nguyệt Cầu, Xã Tam Giang, Huyện lặng Phong

116

Huyện yên ổn Phong

Điểm BĐVHX Đông Tiến

2223860961

Thôn Đông Thái, Xã Đông Tiến, Huyện im Phong

117

Huyện im Phong

Điểm BĐVHX Hoà Tiến

2223860959

Thôn im Hậu, Xã Hoà Tiến, Huyện lặng Phong

118

Huyện yên ổn Phong

Điểm BĐVHX Trung Nghĩa

2223860960

Thôn Phù Lưu, Xã Trung Nghĩa, Huyện lặng Phong

119

Huyện yên Phong

Điểm BĐVHX yên ổn Phụ

2223860958

Thôn An Ninh, Xã im Phụ, Huyện yên ổn Phong

120

Huyện yên ổn Phong

Điểm BĐVHX Thị Trấn Chờ

2223860956

Thôn Trung Bạn, Thị Trấn Chờ, Huyện im Phong

121

Huyện im Phong

Điểm BĐVHX Văn Môn

2223860957

Thôn Mẫn Xá, Xã Vân Môn, Huyện yên ổn Phong

122

Huyện yên Phong

Bưu cục cấp 2 lặng Phong

2223860011

Đường Phố Chờ, Thị Trấn Chờ, Huyện im Phong

123

Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh - GD1

2413822702

Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An

124

Thành phố Bắc Ninh

Bưu cục cấp 3 KHL Bắc Ninh

913339112

Sô´16, Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh

125

Thành phố Bắc Ninh

Bưu cục cấp 3 Bưu cục Hành chủ yếu công

Sô´11A, Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh

126

Thành phố Bắc Ninh

Hòm thư Công cộng Phường Ninh Xá

Đường Nguyễn Du, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh

127

Thành phố Bắc Ninh

Hòm thư Công cộng Phường Vệ An

Đường Lê Phụng Hiểu, khu tập thể Trường Thống Kê, Phường Vệ An, Thành Phố Bắc Ninh

128

Thành phố Bắc Ninh

Bưu cục văn chống Hệ 1 Bắc Ninh

Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh

129

Thành phố Bắc Ninh

Đại lý bưu điện buôn bản Tiền Ngoài

2223717598

Thôn Tiền Ngoài, thôn Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh

130

Thành phố Bắc Ninh

Điểm BĐVHX Kim Chân

2223859398

Thôn Kim Đôi, Xã Kim Chân, Thành Phố Bắc Ninh

131

Thành phố Bắc Ninh

Điểm BĐVHX Vân Dương

2223634926

Thôn Chu Mấu, Phường Vân Dương, Thành Phố Bắc Ninh

132

Thành phố Bắc Ninh

Điểm BĐVHX nam Sơn

2223621948

Thôn Môn Tự, buôn bản Nam Sơn, Thành Phố Bắc Ninh

133

Thành phố Bắc Ninh

Điểm BĐVHX Khắc Niệm

2223717863

Thôn Đoài, Xã Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh

134

Thành phố Bắc Ninh

Bưu cục cấp 3 Chợ Và

2223830804

Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, Thành Phố Bắc Ninh

135

Thành phố Bắc Ninh

Điểm BĐVHX Phong Khê

2223853849

Thôn Dương Ổ, Xã Phong Khê, Thành Phố Bắc Ninh

136

Thành phố Bắc Ninh

Điểm BĐVHX Khúc Xuyên

2223861297

Thôn Khúc Toại, Xã Khúc Xuyên, Thành Phố Bắc Ninh

137

Thành phố Bắc Ninh

Điểm BĐVHX Hoà Long

2223861276

Thôn Quả Cảm, Xã Hoà Long, Thành Phố Bắc Ninh

138

Thành phố Bắc Ninh

Bưu cục cấp 3 Vạn An

2223861068

Thôn Đương Xá, Phường Vạn An, Thành Phố Bắc Ninh

139

Thành phố Bắc Ninh

Bưu cục cấp 3 Lý Thái Tổ

2223827030

Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh

140

Thành phố Bắc Ninh

Bưu cục cấp 3 Đáp Cầu

2223821364

Sô´642, quần thể phố 1 Đáp Cầu, Phường Đáp Cầu, Thành Phố Bắc Ninh

141

Thành phố Bắc Ninh

Bưu cục cấp 1 GD Bắc Ninh

2223811600

Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh

142

Thị làng Từ Sơn

Từ Sơn - GD2

241831604

Khu Đất mới, Thị Trấn Từ Sơn

143

Thị làng Từ Sơn

Bưu cục cấp 3 KHL Tiên Sơn

2223734864

Thôn Dương Lôi, Phường Tân Hồng, Thị làng mạc Từ Sơn

144

Thị làng mạc Từ Sơn

Bưu cục cấp 3 khu công nghiệp VSIP Từ Sơn

2413765858

Thôn Phù Lộc, thôn Phù Chẩn, Thị thôn Từ Sơn

145

Thị làng Từ Sơn

Hòm thư Công cộng làng Phù Chẩn

Thôn Doi Sóc, làng Phù Chẩn, Thị làng mạc Từ Sơn

146

Thị buôn bản Từ Sơn

Điểm BĐVHX Tam Sơn

2223834360

Xóm Trước, Xã Tam Sơn, Thị thôn Từ Sơn

147

Thị xã Từ Sơn

Điểm BĐVHX Tân Hồng

2223834400

Thôn yên Lã, Phường Tân Hồng, Thị thôn Từ Sơn

148

Thị làng Từ Sơn

Điểm BĐVHX Đồng Nguyên

2223740740

Phố Mới, Phường Đồng Nguyên, Thị thôn Từ Sơn

149

Thị làng Từ Sơn

Điểm BĐVHX Châu Khê

2223834370

Thôn song Tháp, Phường Châu Khê, Thị làng Từ Sơn

150

Thị buôn bản Từ Sơn

Điểm BĐVHX Hương Mạc

2223834350

Thôn Hương Mạc, xóm Hương Mạc, Thị buôn bản Từ Sơn

151

Thị buôn bản Từ Sơn

Điểm BĐVHX Phù Khê

Thôn Phù Khê Đông, thôn Phù Khê, Thị làng Từ Sơn

152

Thị xã Từ Sơn

Điểm BĐVHX Đình Bảng

2223834330

Thôn Thọ Môn, Phường Đình Bảng, Thị xóm Từ Sơn

153

Thị làng mạc Từ Sơn

Điểm BĐVHX Đồng Quang

2223834880

Thôn Trang Liệt, Phường Trang Hạ, Thị xóm Từ Sơn

154

Thị xã Từ Sơn

Điểm BĐVHX Tương Giang

2223834380

Thôn Tiêu Thương, Xã Tương Giang, Thị làng mạc Từ Sơn

155

Thị buôn bản Từ Sơn

Bưu cục cấp 3 Trần Phú

2223743444

Phố Trần Phú, Thị Trấn Từ Sơn, Thị làng mạc Từ Sơn

156

Thị thôn Từ Sơn

Bưu cục cấp 3 Đình Bảng

2223840003

Thôn Tân Lập, Phường Đình Bảng, Thị xóm Từ Sơn

157

Thị làng Từ Sơn

Bưu cục cấp 2 Từ Sơn

2223835555

Khu Đất mới, Phường Đông Ngàn, Thị xóm Từ Sơn