For the purpose of là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bạn đang xem: For the purpose of là gì

Bạn đang xem: For the purpose of là gì

*

*

*

Xem thêm: Xem Phim Thục Sơn Chiến Kỷ Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Tap 1, Thục Sơn Chiến Kỷ Kiếm Hiệp Truyền Kỳ

*

purpose /"pə:pəs/ danh từ
mục đích, ý địnhfor the purpose of...: nhằm mục tiêu mục đích...to serve a purpose: thỏa mãn nhu cầu một mục đíchto what purpose?: nhằm mục đích (ý định) gì?to the purpose: có ích cho mục đích, bổ ích cho ý định; đúng lúc, đề nghị lúc nhà định, nhà tâmon purpose: vắt tính, thay ý, có chủ tâm ý tốt nhất định, tính trái quyếtinfirm of purpose: không quả quyếtof mix purpose: tốt nhất định, trái quyếtwanting in purpose: không có ý tuyệt nhất định, thiếu sự quả quyết kết quảto some purpose: được phần nào kết quảto little purpose: chẳng được công dụng là baoto no purpose: chẳng được tác dụng gì, vô íchto good purpose: có công dụng tốt ngoại động từ bao gồm ý địnhhe purposed coming; he purposed to come: hắn ta gồm ý định đếnmục đíchgeneral purpose: mục tiêu tổng quátmultiple purpose cold store: sự bảo quản lạnh nhiều mục đíchmultiple purpose project: đồ dùng án những mục đíchsingle purpose building: nhà cần sử dụng cho một mục đíchsingle purpose machine: máy một mục đích sử dụngtest purpose: mục đích kiểm thửtest purpose: mục đích kiểm tratest purpose: mục tiêu chạy thửtrip purpose: mục đích chuyến điGeneral purpose oulet (GPO)lỗ gặm thông thườngall purpose instrumentmáy nhiều dụngall purpose instrumentmáy vạn năngdouble purposehai công dụngdouble purposelưỡng dụngdual purpose ditchmương tưới-tiêudual purpose oildầu tất cả hai công dụngdual purpose roomphòng gồm hai chức nănggeneral purpose Portland cementxi măng Poclan thông dụnggeneral purpose cold storekho lạnh đa nănggeneral purpose cold storekho lạnh lẽo vạn nănggeneral purpose computermáy tính các công dụnggeneral purpose computermáy tính thông dụnggeneral purpose greasemỡ bôi trơn thông dụnggeneral purpose interface busbuýt giao tiếp đa nănggeneral purpose lacquer thinnerchất trộn sơn đa nănggeneral purpose machinemáy thông dụnggeneral purpose machinemáy vạn nănggeneral purpose motorđộng cơ thông dụnggeneral purpose plierskìm đa nănggeneral purpose refrigerantmôi hóa học lạnh vạn nănggeneral purpose registerthanh ghi đa dụnggeneral purpose registerthanh ghi đa năngmục đíchprivate purpose bond: trái khoán vì mục đích riêngpublic purpose bond: trái khoán vì mục đích côngpurpose loan: tiền vay bao gồm mục đíchpurpose statement: báo cáo mục đíchspecial purpose auditor"s report: report có mục đích đặc biệt của truy thuế kiểm toán viênspecial purpose financial statement: report tài chính vì mục đích đặc biệtall purpose containercontainer vạn nănganalysis for credit purposephân tích để điều tra tín dụngdual purpose fundquỹ nhị đíchessential purpose bondtrái phiếu định đích nhà yếugeneral purpose (financial)bản quyết toán thông dụnggeneral purpose computermáy tính nhiều dụnggeneral purpose financial statementscác báo cáo tài bao gồm theo mục tiêu chunginvestment purposemục tiêu đầu tưinvestment purposeý đồ gia dụng đầu tưmultiple purpose projectkế hoạch tổng hợppurpose loankhoản vay có đíchpurpose statementtuyên bố chủ đíchreserve for special purposekhoản tiền dành riêngreserve for special purposequỹ chăm dụngreserve for special purposequỹ quánh biệtsingle purpose statementbản report chuyên dụngspecial purpose computermáy tính siêng dùngspecial purpose financial statementbản quyết toán tài thiết yếu chuyên dụngspecial purpose financial statementsbản quyết toán tài chủ yếu chuyên dụng. Special purpose fundquỹ chuyên dụngsurplus not for dividend purposesố dư không dành riêng để chia cổ tức

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): purpose, purposelessness, purposeful, purposeless, purposefully, purposely, purposelessly


*

purpose

Từ điển Collocation

purpose noun

1 aim/function

ADJ. limited | chief, main, primary, prime, principal | true | sole | practical, useful These bars serve no useful purpose. | general a general-purpose cleaning fluid | common a group of individuals sharing a common purpose | particular, special, specific | dual a toy with the dual purpose of entertaining & developing memory skills | stated | social the view that art should serve a social purpose

VERB + PURPOSE have | lack | accomplish, achieve, fulfil, serve The scheme achieved its primary purpose, if nothing else.

PREP. for a/the ~ I put the chair there for a purpose. A measure introduced for the purpose of protecting the interests of investors | on ~ (= intentionally) He slammed the door on purpose.

PHRASES at cross purposes (= not understanding or having the same aims, etc. As each other) I finally realized that we were talking at cross purposes. | for/with the express purpose of sth The school was founded with the express purpose of teaching deaf children khổng lồ speak. | for (all) practical purposes Nominally she is the secretary, but for all practical purposes she runs the place. | purpose-built The cycling events will take place in a purpose-built 20,000-seater stadium. | your purpose in life She saw being a doctor as her purpose in life. | put/use sth to lớn (a/some) purpose The old mill has been put to lớn good purpose. | a sense of purpose Encouraged by her example, they all set to lớn work with a fresh sense of purpose. | strength of purpose They had great confidence & strength of purpose.

2 purposes: requirements of a particular situation

ADJ. administrative, business, commercial, domestic, educational, insurance, legal, medical, medicinal, political, research, tax, teaching You will need to have the vehicle valued for insurance purposes.

PREP. for … ~ The drug can be sold for medicinal purposes only. | for the ~s of Let"s assume he knows, for the purposes of our argument.