Công thức phương trình đường tròn

     

Phương trình con đường tròn ((x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2) hoàn toàn có thể được viết bên dưới dạng 

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$$

trong kia (c = a^2 + b^2 - R^2)

( Rightarrow ) Điều kiện để phương trình (x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0) là phương trình con đường tròn ((C)) là: (a^2 + b^2-c>0). Lúc đó, con đường tròn ((C)) bao gồm tâm (I(a; b)) và nửa đường kính (R = sqrta^2+b^2 - c)

3. Phương trình tiếp con đường của mặt đường tròn

Cho điểm (M_0(x_0;y_0)) nằm trên đường tròn ((C)) trung khu (I(a; b)).Gọi (∆) là tiếp con đường với ((C)) tại (M_0)

*

Ta bao gồm (M_0) thuộc (∆) với vectơ (vecIM_0=(x_0 - a;y_0 - b)) là vectơ pháp tuyến đường cuả ( ∆)

Do kia (∆) tất cả phương trình là:

$(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0$ (1)

Phương trình (1) là phương trình tiếp con đường của con đường tròn ((x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2)  tại điểm (M_0) nằm trê tuyến phố tròn.