Bài tập 1: Tìm tập các nghiệm của hệ phương trình giỏi bất phương trình sau đây và trình diễn chúng bên trên mat phẳng tọa độ :

*
bài xích tập toán thời thượng A1 (có lời giải)" width="639">

c) 3x - y = 0 

d) 3x - y > 0

e) 3x - y Lời giải: 

Bằng cách giải những hệ phương trình cùng bất phương trình ta suy ra:

a) (2, 1);

b) x tùy ý, y = 3x - 2) đường thẳng y = 3x - 2.

Bạn đang xem:

c) ((x, y) mặt đường thẳng y = 3x.

d) x tùy ý, y 3x.

những điểm (x, y) nàm trên tuyến đường thång y = 3x.

Bài tập 2: 

1) minh chứng ràng đúng theo của hai tập hữu hạn là 1 trong tập hữu hạn.

2) chứng minh ràng hợp của một trong những đếm được những tập hữu hạn là 1 trong những tập đếm được.

Lời giải:

1) giá sử A gồm n phần tử, B gồm m phẩn từ

A = x1, x2, …, xn

B = y1, y2, …, ym

Khi đó A U B có không ít nhất n + m phần tử, đề nghị nó là một trong những tập hữu hạn.

2) trả sử

A1, A2,…, Am, …là các tập hữu hạn, A, bao gồm ni, phần tử:

A1 = x11, x12, …, x1n

A2 = x21, x22, …, x2n

………………………

Am = xm1, xm2, …, xmn

……………………….

Xét tập B như sau:

*
bài tập toán cao cấp A1 (có lời giải) (ảnh 2)" width="646">

Khi kia giữa hợp của các Ai

A1 U A2 U … U Am U. ... ...

và B có một tương ung mot đối một.

Vậy hợp của các A, cùng lực lượng với B.

Xem thêm: Cgv Lịch Chiếu Phim Cgv Cần Thơ Hôm Nay, Rạp Chiếu Phim

Nhưng B cùng lực lượng với N.

Vậy hòa hợp của một số trong những đếm được các tập hữu hạn là 1 trong tập đếm được.

Bài tập 3: Trong những trưong hòa hợp sau hỏi gồm A = B không ?

a) A là tập các số thực > 0, B là tập hầu hết số thực trị xuất xắc đối của nó ;

b) A là tập những số thực > 0, B là tập những số thực Lời giải:

a) Ta thừa nhận thấy

1) x € A = x > 0 - x = |x| x € B tức thị x € A => x € B, Vậy A ⊂ B.

2) x € B => x ≥ |x| ≥ 0 = x € A, nghĩa là x € B => x € А, vậy B ⊂А.

Do đó A = B 

b) Xét x 3 = (12p)3 + 3(12p)2r + 3(12p)r2 + r3 = 12k + r3, k € N.

Vì 12k là một số trong những nguyên chắn và phân chia hết mang đến 3 nên

N € A ↔ r € A.

Nhưng bằng cách thử trực tiếp với mọi r € S ta thấy

r € A ↔ r € T := 1, 5, 7, 11.

Vậy tất cả n € A ↔ r € T

Mặt không giống n2 = (12p)2 + 2(12p)r + r2 = 24h + r2, h € N.

Vì 24h phân chia hết đến 24 nên: n € B ↔ r € B.

Nhưng bằng phương pháp thử trực tiếp với đa số r € S ta thấy: 

r € B ↔ r € T

Vậy bao gồm n € B ↔ r € T

Tóm lại n € A ↔ r € T ↔ n € B, có nghĩa là n € A ↔ n € B, yêu cầu A = B.

Chú ý. Theo giải pháp giải bên trên thì ko can han chế n Bài tập 4: 

a) tất cả bao nhiêu số bao gồm 5 chữ số ?

b) bao gồm bao nhiêu số bao gồm 5 chữ số mà những chữ số đều khác nhau ?

Lời giải:

a) mỗi số bao gồm 5 chữ số bao gồm thể bóc tách thành 2 phần : phần đầu là một trong chữ số không giống không lấy từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phần sau bao gồm 4 chữ số bất kì, có thể trùng nhau, lãy trường đoản cú 10 chữ số (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Vậy số những số có 5 chữ số bằng 9 lần số các chỉnh đúng theo lập chập 4 của 10 phẩn tử. Số kia là: 

9.104 = 90000

b) mỗi số bao gồm 5 chữ số khác biệt có nhì phần: phần đầu là một trong những chữ số khác không rước từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, phẩn sau là 4 chữ số bất kì khác nhau lấy từ bỏ 9 chữ số còn lại của 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy số những số có 5 chữ số khác nhau bằng 9 lần số chỉnh vừa lòng không lập chập 4 của 9 phần tử. Số đó là: