Bài tập so too either neither có đáp án

     
trang web Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi test thptqg miễn giá tiền https://yeahflashback.com/uploads/thi-online.png

Bạn đang xem: Bài tập so too either neither có đáp án

neither either so, too, Neither nor, bài bác tập so, too, either, neither Violet, bài xích tập either...or, neither nor, Either or, bài xích tập either, neither, phương pháp dùng too, so, either, neither lớp 7, bài bác tập cùng với so -- too -- either, neither, bài tập trắc nghiệm so, too, either, neither.

Xem thêm: Thám Tử Lừng Danh Conan Tiếng Việt Htv3 Lồng Tiếng, Thám Tử Lừng Danh Conan Trọn Bộ Lồng Tiếng

*
giờ anh, ôn giờ anh online, trắc nghiệm tiếng anh trực tuyến
neither either so, too, Neither nor, bài xích tập so, too, either, neither Violet, bài tập either...or, neither nor, Either or, bài xích tập either, neither, phương pháp dùng too, so, either, neither lớp 7, bài bác tập với so -- too -- either, neither, bài xích tập trắc nghiệm so, too, either, neither, bí quyết dùng too so, either, neither lớp 7 violet, Either, neither so too exercises, bài tập too so có đáp án, bài xích tập về Either với Neither gồm đáp án violet, định hướng so too either/Neither lớp 7, bài bác tập câu ưng ý violet

Chủ đề 12. Neither, Either trong tiếng Anh

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI1. Định nghĩa“Neither”:không tính năng này cũng không chiếc kia, ngoài ra nó được xem như là dạng tủ định của “both” cùng kết phù hợp với một đụng từ số ít ở dạng khẳng định. “Either”:hoặc tính năng này hoặc mẫu kia. “Either” được dùng với hễ từ nghỉ ngơi dạng số không nhiều dạng xác minh và thường áp dụng cho dạng câu hỏi và câu tủ định. 2. địa chỉ trong câu- “Either” đứng sinh sống cuối của câu, sau trợ đụng từ nghỉ ngơi dạng che định. - “Neither” che khuất từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), tiếp đến đến trợ hễ từ và cồn từ chính. Hơn nữa, khi sử dụng “Neither” cần lưu ý vì trường đoản cú này đã sở hữu nghĩa đậy định phải trợ động từ đứng sau không ngơi nghỉ dạng tủ định. Ví dụ: Jack doesn't study there, and Laura doesn't either. Jack doesn't study there, and neither does Laura. 3. Biệt lập Neither và Either*“Either” phối hợp trợ hễ từ thể tủ định (do not/does not/did not). “Neither” kết hợp với động từ bỏ thể khẳng định (do/does/did). Ex: They didn’t go picnic last weekend, and she didn’t either. = They didn’t go picnic last weekend, và neither did she. (Cuối tuần trước họ ko đi dã ngoại với cô ấy cũng thế. )*“Either” ở cuối của câu và sau trợ cồn từ thể đậy định“Neither” che khuất từ nối thân 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và đụng từ chính. Ví dụ: A: She doesn’t like playing sports. (Cô ấy ko thích chơi thể thao. ) B: Neither do I. (Tôi cũng không). Họ cũng có thể nói “Me neither”4. Biện pháp dùng*Neither:- Cấu trúcNeither + Danh từ bỏ số ít (Singular noun)Ở kết cấu này “neither” nhập vai trò là một trong những từ xác minh (determiner) trước danh tự số ít (singular noun). Ex: Neither student vày homework. (Không một học sinh nào làm bài xích tập về nhà. )- Cấu trúc:Neither of + determiner + plural nouns (Danh từ số nhiều)“neither of” trước những từ khẳng định (determiners): a, an, the, my, his, her, our, their, this, that,… và danh từ số các (plural nouns). Ex: Neither of students wanted to lớn fail in this exams. (Không một học sinh nào ao ước rớt kì kiểm soát này. )- Cấu trúc:Neither of + Object pronounEx: Neither of us want to thua trận this football match. (Không ai trong chúng ta muốn thảm bại trong trận đá bóng này. )-Dùng “Neither” trong câu trả lời ngắn“Neither”xuất hiện ở câu trả lời ngắn lúc một người nói bao phủ định một điều gì cùng bạn gật đầu với họ. Ex: A: I don’t want lớn play that game. It’s boring. (A: Tôi không muốn game play đó. Nó chán lắm. )B: Neither do I. (B: Tôi cũng vậy)*Either:- Cấu trúc:Either + Danh từ bỏ số không nhiều (Singular noun)“either” được áp dụng như một từ xác minh (determiner) trước danh từ bỏ số ít (singular noun)Ex: I don’t like eating seafood so I don’t want khổng lồ go to either restaurant. - Cấu trúc:Either of + determiner + Danh trường đoản cú số các (plural nouns)“either of” trước các từ khẳng định (determiner) và danh trường đoản cú số những (plural nouns). Ex: Either of the players will win this football match. (Một vào hai kẻ thù sẽ win trận nhẵn này. )- Cấu trúc:Either of + Object pronounEx: vày either of you have a pen I can borrow? (Có ai trong mọi người có bút cho tôi mượn được không?)-Dùng “Either” trong câu vấn đáp ngắn“either” hay được đặt ở cuối một câu che định và chỉ còn sự gật đầu với sự che định mà bạn nói nhắc tới. Ở trên đây “either” đồng nghĩa với “too” cùng “also” tuy vậy too” với “also” được sử dụng trong câu khẳng định. Ex: A: I am not upset with his failure. (A: Tôi không thuyệt vọng với lose của anh ấy. )B: I am not either. (B: Tôi cũng không. )5. Cấu trúc “Either. . Or” với “ Neither… nor”Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ bỏ số ít + hễ từ số ít …Either/neither + danh từ + or/nor + danh tự số những + đụng từ số các …Ex:- Neither Laura nor her classmates are going lớn visit London this summer. (Mùa hè này, Laura và các bạn cùng lớp không ý định đi cho London. )- Either Laura or her classmates are going khổng lồ visit London this summer. (Mùa hè này, Laura hay và các bạn của cô ấy cho London. )

Chủ đề 12. Neither, Either trong giờ Anh

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Choose the best answer1. Neither Laura nor her classmates … going lớn the park today. A. is B. are C. were2. … I or my mother am a doctor. A. Neither B. Either C. Not3. He doesn’t go picnic this weekend and they don’t, …A. too B. neither C. either4. Jane should prepare for the exams & … should you. A. either B. neither C. so5. I don’t lượt thích listening to music, …A. either B. too C. neither6. A: “They don’t think he told jokes. ” - B: “…”A. Neither vày I. B. So bởi I C. Me, too. 8. A: “My sister likes listening khổng lồ music so much. ” - B: “…”A. So am I. B. I do, too. C. Neither bởi vì I. 8. A: “I can’t go there. ” - B: “…”A. So can I. B. Neither can I. C. I don’t, either. 9. A: “She’s good at cooking. ” - B: “…”A. So am I. B. So vì chưng I. C. Neither am I. 10. A: “You don’t bởi vì your homework. ” - B: “…”A. You do, either. B. You don’t, either. C. Neither don’t you. Hướng dẫn giải:1. B2. B3. C4. C5. A6. A7. B8. B9. A10. BTask 2. Find the mistake & correct it1. You don’t lượt thích playing games, và neither don’t I. 2. My father doesn’t cook well, and my sister doesn’t neither. 3. I don’t know how to get there, và neither does he. Chỉ dẫn giải:1. Don’t ⇒ do2. Doesn’t neither ⇒ doesn’t, either3. Does ⇒ canTask 3. Điền vào chỗ trống "either, neither, so,too" với những trợ đụng từ yêu thích hợp1. We should bởi vì our homework now và they ____2. The pineapples aren't ripe and _____ bananas. 3. Peter can sing & dance well, và ____ his brother. 4. My father doesn't drink coffee & my uncle _____5. Hoa likes carrots, và her sister _____6. My parents vì exercises every morning and I ______7. Milk is good for your health và ______ fruit juice. 8. These boys lượt thích playing football và ____ those boys. Lý giải giải:1. Should, too. 2. Neither are3. So can4. Doesn't, either5. Does, too6. Do,too7. So is8. So doTask 4. Điền vào địa điểm trống "either, neither, so,too" với các trợ hễ từ thích hợp hợp1. I don't feel cold in the winter and _____ he. 2. Lan didn't go lớn the concert last night and _____ I. 3. Peter doesn't have homework today và _____ I. 4. Mai will go to lớn Ha Noi next week and ____ Hoa. 5. He is planting some trees and I _____. 6. Mr nam doesn't lượt thích to eat fish & ______ his wife. 7. Trang came to the tiệc ngọt last night và ____ her friends. Khuyên bảo giải:1. Neither does2. Neither did3. Neither do4. So will5. Am, too6. Neither does7. So didTask 5. Viết lại các câu sau cùng với nghĩa tương đương1. Jane doesn't lượt thích cats. I don't like cats either. ⇒ Neither2. Lisa và play badminton very well. I can, too. ⇒ Both3. We could have lunch at home. We could also go out lớn eat. (either)⇒4. She doesn't lượt thích hip hop or heavy mental music. (neither)⇒5. We can go to lớn the cinema on Sunday. We can also go there on Saturday. ( Both)⇒6. I'm going to lớn buy one of these shirts. One is red, the other is blue . (either)⇒Hướng dẫn giải:1. Neither Jane nor I lượt thích cats. 2. Both Lisa và I can play badminton well. 3. We could either have lunch at home or go out lớn eat. 4. She doesn't like neither hip hop nor heavy mental music. 5. We can go khổng lồ the cinema on both Saturday và Sunday. 6. I'm going lớn buy either the red shirt or the xanh shirt. Task 6. Write sentences with both . . . Và . . . /neither . . . Nor . . . /either . . . Or . . . 1. Chris was late. So was Pat. Both Chris & Pat were late. 2. He didn't write và he didn't phone. He neither wrote nor phoned. 3. Joe is on holiday and so is Sam. . . . . . . . . . . 4. Joe hasn't got a car. Sam hasn't got one either. . . . . . . . . . . 5. Brian doesn't watch TV and he doesn't read newspaper. . . . . . . . . . . 6. It was a boring film. It was long too. The film . . . . . . . . . . 7. Is that man's name Richard? Or is it Robert? It's one of the two. That man's name . . . . . . . . . . 8. I haven't got time khổng lồ go on holiday. & I haven't got the money. I've got . . . . . . . . . . 9. We can leave today or we can leave tomorrow – whichever you prefer. We. . . . . . . . . . Trả lời giải:3. Both Joe and Sam are on holiday. 4. Neither Joe nor Sam has got a car. 5. Brian neither watches TV nor reads newspapers. 6. The film was both boring and long. 7. That man's name is either Richard or Robert. 8. I've got neither the time nor the money to lớn go on holiday. 9. We can leave either today or tomorrow. Task 7. Complete the sentences with neither/either/none/any. 1. We tried a lot of hotels but none of them had any rooms. 2. I took two books with me on holiday, but I didn't read . . . . Of them. 3. I took five books with me on holiday but I didn't read . . . . Of them. 4. There are a few shops at the end of the street, but . . . . Of them sells newspaper. 5. You can phone me at . . . . Time during the evening. I'm always at home. 6. I can meet you next Monday or Friday. Would . . . . Of those days be convenient for you?7. John & I couldn't get into the house because . . . . Of us had a key. Lí giải giải:2. Either3. Any4. None5. Any6. Either7. NeitherTask 8. Complete the sentences with both/neither/either. Use of where necessary. 1. Both my parents are from London. 2. To get to lớn the town centre, you can go along the footpath by the river or you can go along the road. You can go . . . . Way. 3. I tried twice to phone George but . . . . Times he was out. 4. . . . . Tom's parents is English. His father is Polish and his mother is Italian. 5. I saw an accident this morning. One oto drove into the break of another. Fortunately . . . . Driver was injured but . . . . Cars were bdly damaged. 6. I've got two sisters và a brother. My brother is working but . . . . My sisters are still at school. Trả lời giải:2. Either3. Both4. Neither of5. Neither driver. Both. /both the……. /both of the cars6. Both /both ofTask 9. Complete the sentences with both/neither/either. 1. "Do you want tea or coffee?" "Either. I really don't mind. "2. "What day is it today – the 18th or the 19 th ?" " . . . . . It is the 20th. "3. A: Where did you go for your holidays – Scotland or Ireland. B: We went to . . . . . A week in Scotland and a week in Ireland. 4. "Where shall I phone, in the morning or afternoon?" " . . . . . I'll be in all day. "5. "Where is Liz? Is she at work or at home?" " . . . . . She's away on holiday. "Hướng dẫn giải:2. Neither3. Both4. Either5. NeitherTask 10. Fill in the blanks with “too” or “either” to complete sentences. 1. My mother likes listening lớn country music, and I vì chưng . . . . . . . 2. I didn't watch the concert live on TV last night, và my wife didn't . . . . . . . 3. Peter plays the piano well, và Jim does . . . . . . . 4. My father doesn't like so much noise, và my mother doesn't . . . . . . 5. They were the members of that music club, và I was . . . . . . Trả lời giải:1. Too2. Either3. Too4. Either5. Too