Bài tập hóa 12 bài 1

     

A. Tóm tắt kiến thức và kỹ năng Este

– quan niệm : Khi vậy nhóm OH ở team cacboxyl của axit cacbohidric bằng nhóm OR thì được este. Bí quyết chung của este là RCOOR’.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 12 bài 1

– tên thường gọi : tên cội R’ + tên gốc axit RCOO.

– đặc thù hóa học : làm phản ứng thủy phân.

+ Trong môi trường thiên nhiên axit :

RCOOR’ + H2O  RCOOH + R’OH.

+ Trong môi trường thiên nhiên bazơ : phản ứng xà chống hóa.

RCOOR’ +NaOH →t0 RCOONa + R’OH.

– Điều chế bằng phản ứng este hóa.

– Ứng dụng : được dùng làm dung môi để tách, chiết, sản xuất chất dẻo, làm cho hương liệu vào công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm…

B. Giải bài bác tập Este Hóa 12 trang 7

Bài 1. Những phân phát biểu tiếp sau đây đúng xuất xắc sai ?

a) Este là sản phẩm của phản bội ứng giữa axit với ancol.

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử bao gồm nhóm COO– .

c) Este no, đối kháng chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, cùng với n ≥ 2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc nhiều loại este.

e) Săn phẩm của bội phản ứng giữa axit với ancol là este.

*

a) S B) S bởi vì phân tử este không có anion COO– 


Quảng cáo


c) Đ d) Đ e) S

Bài 2. Ứng với cách làm phân tử C4H8O2 tất cả bao nhiêu đồng phân của nhau ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5.

Đáp án C.

Xem thêm: Please Wait - Top Game Offline Hay Nhất Trên Pc, Laptop

CH3 – CH2 – COO – CH3

CH2 – COO – CH2 – CH3

HCOO – CH2 – CH2 – CH3

Bài 3 trang 7 Hóa 12: Chất X bao gồm công thức phân tử C4H8O2. Khi X chức năng với dung dịch NaOH sinh ta hóa học Y tất cả công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là :

A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5. D. HCOOC­3H5.

Đáp án C.


Quảng cáo


Bài 4. Thủy phân este bao gồm công thức phân tử C4H8O2 trong hỗn hợp NaOH thu được hỗn hợp hai hóa học hữu cơ Y với Z trong những số ấy Z bao gồm tỉ khối khá so cùng với H2 là 23. Thương hiệu của X là

A. Etyl axetat. B. Metyl axetat.

C. Metyl propionate D. Propyl fomat.

Đáp án A.

*

Z bao gồm tỉ khối khá so với H2 bởi 23 =>MZ = 46g/mol.

Z là C2H5OH vậy Y là CH3COONa. Tên gọi của Y là etyl axetat.

Bài 5. Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác biệt ở điểm làm sao ?

Trả lời: Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit : tạo nên axit, ancol, và phản ứng thuận nghịch.

Trong môi trường bazơ : tạo thành muối của axit, ancol cùng là phản bội ứng ko thuận nghịch.

Bài 6 trang 7 Hóa 12 : Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đối kháng chức nhận được 6,72 lít khí CO2 (dktc) cùng 5,4g nước.

a) khẳng định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4g X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2g ancol Y cùng một lượng muối bột Z. Viết công thức cấu tạo của X với tính cân nặng của Z.