Bài nghe tiếng anh 7

     
bài bác nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 1 Back to school - part A1 Friends bài bác nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1 Back khổng lồ school - part A3 Friends bài xích nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back khổng lồ school - part A4 Friends bài xích nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back khổng lồ school - part A5 Friends bài xích nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back khổng lồ school - part B1 Names & addresses bài xích nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1 Back to lớn school - part

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 1 Back to lớn school - part A1 Friends

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back khổng lồ school - part A3 Friends

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Back to lớn school - part A4 Friends

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1 Back lớn school - part A5 Friends

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1 Back lớn school - part B1 Names and addresses

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 1 Back khổng lồ school - part B4 Names và addresses

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1 Back khổng lồ school - part B6 Names và addresses

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part A2 Telephone numbers

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part A3 Telephone numbers

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part A4 Telephone numbers

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part A5 Telephone numbers

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part B1 My Birthday

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part B2 My Birthday

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part B4 My Birthday

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 3 At home- part A1 What a lovely home!

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At home- part B1 Hoa"s family

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At home- part B4 Hoa"s family

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 3 At home- part B5 Hoa"s family

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 4 At School - part A1 Schedules

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 4 At School - part A3 Schedules

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 4 At School - part A5 Schedules

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School - part B1 The Library

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 4 At School - part B2 The Library

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 4 At School - part B3 The Library

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 5 Work & Play - part A1 In Class

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 5 Work & Play - part A4 In Class

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work & Play - part B1 It"s time for recess

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 5 Work & Play - part B2 It"s time for recess

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 6 After school - part A1 What vày you do?

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part A1 What bởi you do?

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 6 After school - part B1 Let"s go!

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 6 After school - part B3 Let"s go!

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 7 The World of Work - part A1 The student"s work

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 7 The World of Work - part A3 The student"s work

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 7 The World of Work - part B1 The Worker

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 7 The World of Work - part B4 The Worker

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Play - part A2 Asking the way

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 8 Play - part A3 Asking the way

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 8 Play - part A4 Asking the way

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 8 Play - part B1 At the post office

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 8 Play - part B2 At the post office

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Play - part B4 At the post office

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At trang chủ and Away - part A1 A Holidayin Nha Trang

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 9 At home and Away - part A1 A Holidayin Nha Trang

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At home and Away - part A3 A Holiday in Nha Trang

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 9 At home and Away - part B1 Neighbors

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 10 Health & Hygiene - part A2 Personal Hygiene

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 10 Health and Hygiene - part B1 A bad Toothache

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 10 Health and Hygiene - part B2 A bad Toothache

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 10 Health and Hygiene - part B3 A bad Toothache

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 11 Keep fit, stay Healthy - part A1 A Check-up

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 11 Keep fit, stay Healthy - part A2 A Check-up

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep fit, stay Healthy - part B1 What was wrong with you?

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep fit, stay Healthy - part B3 What was wrong with you?

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 12 Let"s Eat! - part A1 What shall we eat?

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 12 Let"s Eat! - part B1 Our food

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 12 Let"s Eat! - part B2 Our food

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 12 Let"s Eat! - part B4 Our food

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 13 Activities - part A1 Sports

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 13 Activities - part A3 Sports

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 13 Activities - part B1 Come và Play

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 13 Activities - part B2 Come & Play

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part A1Time for TV

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part A2 Time for TV

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part B1 What"s on?

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part B2 What"s on?

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part A1 video games

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part A2 clip games

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part B1 In the City

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out - part B4 In the City

Bài nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 16 People & Places - part A1 Famous Places in Asia

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People và Places - part A3 Famous Places in Asia

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part A4 Famous Places in Asia

Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 16 People & Places - part B1 Famous people

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People and Places - part B5 Famous people